D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_276_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Adam asszony
B e s o r o l á s i   c í m : Adam asszony
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 13. sz. (1884. már. 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Irodalomtudomány általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : francia irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Adam, Juliette (1836-1936)
V I A F I d : 64000638
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Adam asszony
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Lamber Juliette (más nevén Madame Adam), francia írónő, szül. Verberieben 1836. először La messine orvoshoz, másodszor Adam Edmond képviselőhöz ment nőül, aki 1877. mint szenátor halt meg. L. kezdetben mint irónő lépett föl a császárság bukása után politikai szalont nyitott, melyben a haladópárt vezérférfiai, irók és művészek találkoztak majd 1879. a Nouvelle Revue-t alapította, mely hazafias, szinte tulzó szoviniszta szellemben Franciaország külső és belső hatalmának növelésére törekedett, azzal az utógondolattal, hogy majdan megbosszulja az 1870-71-iki porosz hadjárat gyalázatát. Hazánk iránt mindig nagy rokonszenvvel viseltetett és ő indította meg 1878. az elpusztult Szeged érdekében a jótékonysági mozgalmat Párisban. Midőn a magyar irók 1883. Párisba rándultak, L. fogadta őket mint háziasszony. 1884. pedig hazánkba látogatott el, amidőn is a fővárosban, továbbá Szegeden, Szentesen és Mezőhegyesen időzött. Magyarországi útjáról munkát is írt, mely 1884. jelent meg magyar fordításban (A magyarok hazája. Budapest, Révai 1884). V. ö. Budapesti Szemle (40. köt., 1885. 323. old.) Vasárnapi Ujság (1884. 13. sz.). L. egyéb művei: Mon village (1860) Récits d'un paysanne (1862) Dans les Alpes (1867) Saine et sauve (1870) Jean et Pascal (1876) Grecque (1879) Laďde (1879) Paďenne (1883) stb." (Forrás: A Pallas nagy lexikona)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Pallas nagy lexikona : Lamber
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 881x961 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes