D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_22_Kep_0012.jpg
C Í M 
F ő c í m : Oroszországból
B e s o r o l á s i   c í m : Oroszországból
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 11. sz. (1884. már. 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oroszok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Oroszország
G e o N a m e s I d : 2017370
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Cserkeszek
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A cserkeszekről és avarokról. A Kaukázus népei közül leginkább érdekelhetnek bennünket a magyarokra vonatkozó s mai nap is élő hagyományaik miatt a cserkeszek és avarok. Mind a két elnevezés voltaképen gyűjtő név, mely alá több kisebb-nagyobb rokon törzs tartozik, de a nélkül, hogy a közös származás tudata, vagy a faji azonosság érzete foglalná össze őket nemzeti egységgé. Kölcsönös érintkezéseiket s egymás iránti hajlandóságukat inkább csak lakóhelyeik szomszédsága okozza. Sok érdekes adatot jegyzett föl, valamint a Kaukázusról általában, úgy ezen népekről is Erckert ezredes, ki huzamosan szolgált és sokat útazott a Kaukázusban, s épen oly komoly, mint éles látású megfigyelőnek bizonyítja magát erről írt derék munkájában. Ennek alapján közöljük a cserkeszek és avarok jelen rövid ismertetését, mintegy kiegészítéséül azon közleményeinknek, melyeket gr. Zichy és társai útazása alkalmából adtunk. A cserkeszfajú néptörzsek a Kaukázus főlánczolatának éjszaki oldalain és völgyeiben vannak elterjedve a Kubán balpartjától és a Fekete-tenger széleitől kezdve majdnem Dagesztánig. De sűrűbb tömegekben csak kevés helyütt találhatók, mert az oroszokkal folytatott százados háborúik miatt, különösen pedig 1864-ben történt teljes legyőzetésük után seregestül vándoroltak ki ázsiai és európai Törökország különböző vidékeire. Ma az orosz felsőség alatt élők számát csak mintegy 120-130 ezer főre teszik, kik közt legnevezetesebbek és legtöbben is vannak a Közép-Kaukázus éjszaki oldalán egész külön területen élő kabardok. ... A már régi idők óta használt cserkesz elnevezést maga a nép soha sem alkalmazza magára. Úgy tekinti azt, mint valami ráfogott idegen nevet. Ő maga adigé-nek mondja magát, még pedig olyan büszkén, mintha e szónak valami igen jeles jelentése volna. Pedig sem a cserkesz, sem az adigé szó értelme nincs még eddig kielégítőleg megmagyarázva. Szintén meghatározatlan értelműek az egyes törzsek nevei is, mint habard, abadséch, natukhais, bsedueh, beszliné, sapszug, termigoi, medové, stb., melyekre inkább csak találgatólag fogják rájuk, hogy pl. natukhais (v. net'-khodsz) = kereskedő, bsedueh = méhtenyésztő, besliné = erdőben élő, sapszug (v. sabzig) = lótenyésztő, medové = mézkészítő, stb. Van még egy kisebb törzs, melynek abát nevét onnan magyarázzák, hogy a cserkeszek valaha (körülbelül a X-XII. századig) keresztények levén, akkor terjedt el köztük az abbas szó, mely föntebbi alakjában családnévül is sűrűn előfordúl. ... A cserkeszek nyelve törzsenként kevéssé különbözik legműveltebben és legválasztékosabban a kabardoknál hallható. Más nyelvekkel azonban eddig még nem tudták kielégítőleg egyeztetni a nyelvészek. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. augusztus 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kart-dsuti cserkesz nők
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szent-pétervári képek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 746x669 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes