D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_07_Kep_0001_002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Massovah
B e s o r o l á s i   c í m : Massovah
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 7. sz. (1884. feb. 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Szudán
G e o N a m e s I d : 366755
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A szudáni háborubol - Massovah a gáttal
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szudáni háborúval kapcsolatban gyakran említik most Massovah városát is. E város ugyan nincs a harcz szinterén, de közel esik hozzá, s mivel egyiptomi Szudán főkikötő-helye, Szuakim, most már csaknem mindenütt ellenséggel van körülvéve s lehet, hogy maholnap komoly veszély elé néz, a Vörös-tenger partján levő másik hely, Massovah, katonai fontossága is emelkedőben van. Jelentékeny e hely azért, mert az egyiptomiakkal csaknem folytonosan feszült viszonyban álló abessziniaiak határához legközelebb fekszik s igy esetleg még Szuakimnál is jelentékenyebb katonai poziczió lesz, ha a Negus a szudáni zavarokat felhasználni igyekszik. Az ujabb időkben is mindenkor fontos szerepet játszott e város es különösen 1868-ban Cameron massovahi brit konzul szerencsétlen véget ért látogatása Tivadar abesssziniai királynál, okozta a hires angol expedicziót. (Forrás: Vasárnapi Ujság 31. évf. 7. sz. (1884. feb. 17.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A szudáni harcztérről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2492x908 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes