D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarczimeresem02fej_0029.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Hettyey-család aragoniai czímere 1415
B e s o r o l á s i   c í m : Hettyey-család aragoniai czímere 1415
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Internet Archive
S z é k h e l y : San Francisco
O r s z á g : Egyesült Államok (USA)
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-09
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-05-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : címer
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar czímeres emlékek
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar czímeres emlékek = Monumenta Hungariae heraldica
S z e r z ő : közreadó Fejérpataky László
M e g j e l e n é s : Budapest : M. Heraldikai és Genealogiai Társ., 1901-1926
T í p u s : adattár
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Egyéb grafikus dokumentumok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : címer
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : címertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesi család
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : családtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1415
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : II. (XXVII.) A Hettyey-család aragoniai czímere 1415.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az oklevél legnagyobb nevezetessége annak kiadójában van. I. Ferdinánd aragón király czímeradományban részesíti a magyar király kiséretének néhány tagját, a Hettyey- és Bátéi- (de Bactee) családbelieket akkor, mikor királyukkal spanyol területen, Perpignanban, időztek. Alig hiszszük, hogy párja akadna e kitüntetésnek és hogy spanyol király a XV. század folyamán más magyarnak is adott volna czímert. A kitüntetésről szóló oklevél szövege természetesen merőben eltér a magyarországi formától egy rokonvonást azonban itt is találunk. A kitüntetett magyarok magok kérik az aragon királyt, hogy a czímert abban az ábrázolásban adja nekik, a hogy az oklevél élére festve látható. Ez magyarországi szokás s így e czímerkép is, a spanyol adományozás daczára, magyar felfogásnak, magyar heraldikai érzéknek szülötte. A királyi oklevél a szövegben is leírja azt, s e pontos leírás, mely még a czímer keretéről sem felejtkezik meg, a képpel meglehetősen egyezik. A szöveg alján látható kanczelláriai jegyzetekben azt olvassuk, hogy az adományt bejegyezték a Ferdinánd aragon király idejében a kegynyilvánulásokról vezetett királyi könyvek (gratiarum) negyedik kötetébe s az a Barcelonában meglévő hosszú sorozat 2394-ik kötetében, a 114-115. leveleken ma is szóról-szóra olvasható. A spanyol királyi adomány és az oklevél hitelessége ellen tehát kétség nem merülhet föl. Érdekes találkozás, hogy Zsigmond király ugyanebben az évben pár hónappal előbb (június 23-án) szakasztott ilyen czímert ád, csakhogy sokkal szebb kivitelben, a körösmegyei származású Hothwafői Tamadócz Tamás királynői altárnokmesternek és a Doklinai Bothos-családbelieknek. Csak a színek változnak, mintha czímertöréssel volna dolgunk. Ez a találkozás is mutatja a czímerkép magyar voltát. A Hettyeyeknek okvetetlenűl ismerniök kellett, talán rokonság révén is, a Hothwafői-czímert, hogy ezt a nem közönséges ábrázolást, mely egy vadászati jelenet megörökítése, éppen ebben a formában kérték czímerűl az aragon királytól. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Bor-család czímere 1415
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar czímeres emlékek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2485x2576 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn