D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_480_pix_Oldal_04_Kep_0002_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Tonkingból
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Tonkingból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Magas rangu mandarin díszruhában
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Tonking lakói
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Alsóbb rangu mandarin (hosszú körmű).
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 24. sz. (1883. junius 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ünneplőruha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Tonkinból
Magas rangu mandarin díszruhában
Tonking lakói. Közepett egy európai khinai öltözetben, mellette khinai mandarin katona, jobboldalt gazdag, baloldalt szegény tonkingiak, nők és férfiak vegyesen.
Alsóbb rangu mandarin (hosszú körmű).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egy másik képünk a tonkingi népviseletet mutatja be. Magyarázó ellentétül ott látunk még középen egy khinai öltözetben levő európait s mellette egy khinai mandarint és katonát. A tonkingiak öltözete sok tekintetben hasonlít a khinaikéhoz, kikkel átalában igen élénk öszszeköttetésben állanak s valószínűleg közel rokonok is. A vagyonosak, kik legnagyobb részt a tengerparti síkságokon laknak, nagyban különböznek a szegényebb s részben nomád életet folytató tonkingiaktól, kik közt igen sok a műveletlen barbár, míg a partvidékeken nagyon kevés tonkingi lakik, ki legalább irni és olvasni ne tudna. Alakjuk rendesen alacsony és szikár, de azért sokkal erősebbek, mint a minőknek látszanak s különösen igen élénken szoktak mozogni. Arczszinük sötétbarna, de a szin néha egész fehérré halványodik. Fehér foguk felnőtt korukban megfeketedik s ezenkívül a folytonos betel-rágás megpirositja ajkaikat és szájuk bensejét, mit ők igen szépnek tartanak. A nagy meleg miatt, mert e tropikus vidék szélén eső tartományban a hőmérő ritkán sülyed 0 fok alá télen is, a napernyő-hordozás általános divat náluk s a gyermekek és szegények vagy épen semmi ruhát vagy csak egyetlen lepedőt hordanak magukon.
Bizonyosan feltűnik olvasóink előtt az egyik tisztes mandarin hosszú körmei által. Ez nem egyéni sajátság, nem is egyszerű divat, hanem - a tudósok jelvénye, kik balkezeiken a körmök megnyújtására nagy gondot fordítanak. A bemutatott mandariné még csak nem is valami szép példány, - czentiméter hosszú körmök sem tartoznak a ritkaságok közé s az ily körmök azután még a csinos tonkingi nők előtt is becsületet s hírnevet szereznek a tudós mandarinnak. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. junius 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Zichy Jenő ázsiai expedicziójából : Khinai mandarin
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1021x661 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna