D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 769_856_pix_Oldal_19_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A brüsszeli országház égése
B e s o r o l á s i   c í m : Brüsszeli országház égése
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 52. sz. (1883. deczember 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : igazgatási létesítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : égés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tűzeset
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tűzoltó anyag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tűzoltó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Brüsszel
G e o N a m e s I d : 2800866
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1883. december 6.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A brüsszeli országház égése.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A belgák fővárosában deczember 6-án nevezetes tüzeset fordult elő: a " nemzeti palota", egyike Brüsszel legtekintélyesebb épületeinek, hol az 1830-ki forradalom, tehát a modern Belgium megalapítása óta a szenátus s a képviselőtestület ülésezni szokott, a lángok áldozata lett. Még nevezetesebb, hogy a tüz délután öt órakor, épen a képviselők ülésezése alatt ütött ki. Természetesen rögtön felfüggesztették az ülést, de senki sem hitte a bajt nagyon komolynak. Nem sejtették, hogy a tüz, mely az épület kupolájában elhelyezett gáztartónál gyuladt ki, veszélyes. De a szellőztető készülékeken gyorsan csapott ki a láng, a kivül uralkodó erős szél által fokozva. A tűzoltók gyorsan megjelentek, de már a lángokon nem voltak képesek éjfélig erőt venni. Az épület nagy része megsemmisült. A képviselőház ülésterméből alig maradt meg egyéb, mint I. Lipót király márványszobra a 125,000 kötetre menő hires könyvtár, melyben a világ összes parlamentjeinek kiadványai csaknem teljes számmal megvoltak, egészen megsemmisült. Bútorokban és gyűjteményekben italában mintegy 3 millió kár esett. Megmaradtak az elnöki termek s az épületnek az a része, hol a szenátus ülésez, bár ennek mellékhelyiségei is elpusztultak részben. A tűznél két tűzoltó elveszett s többen súlyos sebet kaptak. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. december 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A párisi városház égése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1507x959 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna