D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 769_856_pix_Oldal_10_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A szudáni harcztérről
B e s o r o l á s i   c í m : Szudáni harcztérről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Hicks pasa és táborkara az asszáliai csata után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 50. sz. (1883. deczember 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Afrikai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Hicks, William (1830-1883)
V I A F I d : 67889032
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : hadvezér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sátor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pihenés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanácskozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szudán
G e o N a m e s I d : 366755
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A szudáni harcztérről. - Hicks pasa és táborkara az asszáliai csata után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az egyik Hicks pasát ábrázolja hadvezéreivel, a mint az asszáliai csata után, mely tudvalevőleg jóval a vereség előtt (ápril 29-én) történt, pihenőt tart s nyilt sátorban tanácskozik. Asszália mintegy 6 mérföldnyire van Kovától a Nilus közelében. Hicks pasa itt mintegy 4000 főre menő seregével 5000 fölkelőt vert szét. A győzelmet jelentékenynek tarthatták, mert bár a fölkelők csakhamar szétfutottak, tizenkét tekintélyes vezér maradt a csatatéren, mind arabok, s egy párt el is fogtak közülök. A pihenő helyen Hicks pasán kivül, ki egyedül ül széken, még három vezért látunk: Farguhar ezredest, ki a törzskar főnöke s egyidejűleg a gránátosok vezére volt, eredetére nézve egy gazdag angol bankár fia, továbbá Evans Baldwint, a mérnöki kar szintén angol születésű főnökét, ki mint kiváló nyelvismerő s egyúttal tudós férfiú, tolmácsul is szolgált, s végül Warner ezredest, egy szintén kiváló tisztet. Mind a négyen halottak már s Evanst alig huszonöt éves korában érte el szomorú végzete. A tisztek körül ott látunk még néhány katonát, leginkább szudáni arab benszülötteket s távolban a hadsereg festői táborát. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. deczember 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hicks pasa, a Szudánban tönkretett egyiptomi sereg parancsnoka
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1596x776 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna