D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 577_672_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kossuth Turini lakása
B e s o r o l á s i   c í m : Kossuth Turini lakása
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Kimnach
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1857-1906
V I A F I d : 121441234
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 39. sz. (1883. szeptember 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kossuth Lajos (1802-1894)
V I A F I d : 85933241
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : dolgozószoba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kossuth Lajosné Meszlényi Terézia (1809-1865)
V I A F I d : 70867737
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : hálószoba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Torino
G e o N a m e s I d : 3165524
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kossuth Turini lakása. - Kimnach László rajzai.
1. Alpesi táj. - 2. Holdas éj. - 3. Tengerparti részlet. (Kossuth Ferencz festményei után.) - 4. Kossuth nejének arczképe. - 5. Kossuth háló szobája. - 6. A herbárium Kossuth dolgozó szobájában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Második képcsoportozatunk központján Kossuth Lajos elhunyt nejének arczképe látható, melyet naponként friss virágokkal szokott sajátkezüleg földisziteni. Megható hallani az ősz aggastyánt, mily határtalan szeretettel és becsüléssel nyilatkozik néhai feleségéről, kitől sok nemes buzdítást és serkentést nyert komoly pillanataiban, s ki a balsors nehéz csapásai között szeretetteljes ragaszkodással osztotta meg vele bánatát. Teljesen jellemzi a köztük való viszonyt Kossuth néhány szava, hogy ő neki "mindene volt".
Kossuth Ferencztól néhány igen csinos és határozott művészi dispoziczióról tanúskodó ideális tájképet van szerencsém másolatban bemutathatnom, a melynek eredetijei Kossuth lakásának falait diszitik. A már fentebb is emlitett ideális holdas tájon rendkívül finom érzéssel van visszaadva a hold ezüstös világa, valamint az árnyékok rejtélyes varázsa. A második egy szintén ideális alpesi tájat tüntet elénk, melyen a háttérben hegy-óriások közül előrohanó vihar s az azt megelőző légáramlat az előtér lombozatának nyugtalansága által mesterileg van előadva. E kép mintegy másfél méternyi hosszú s vizfestékkel van festve annyi erővel, hogy olajfestménynek is becsületére válhatna. Végre a harmadik sziklás tengerparti részletet ábrázol, mely mögött a felkelő hold mágikus fényt áraszt. Ezeken ugy, mint minden más dolgozatán félreismerhetlen Kossuth Ferencz jeles tehetsége s az, a mi a művészt azzá avatja - a költői hangulat.
Az utolsó kép Kossuth Lajos hálószobájának egy részletét mutatja. Elöl a nagyon egyszerű nyughely, jobbra tőle az éjjeli asztalka, egy Törökországból magával hozott tőrrel s balra az a szekrény, melyen házi oltárként van felállítva a kormányzó nejének arczképe, melyet nagyobb alakban is bemutattam. A hálószobában van még a fekhelylyel szemben lévő falon Kossuth gyermekeinek arczképe, - két fia és elhunyt leányáé serdült korukból. Az ablak melletti szögletben ajtó, mely a hálószobát a dolgozó szobával összeköti. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. szeptember 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kimnach László: Kossuth dolgozó-szobája Turinban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossuth dolgozó szobája Baracconeban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kimnach László: Részlet a Via dei Mille-ből Turinban, a hol Kossuth lakik : Kossuth lakása
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossuth neje: Egykorú festmény
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1704x2605 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna