D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 577_672_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kossuth Turini lakása
B e s o r o l á s i   c í m : Kossuth Turini lakása
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kossuth lakháza
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : 1. Kilátás Kossuth lakásából a S. Giovanni kórházra és parkra
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : 2.Kossuth dolgozó szobája
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : 3. Részlet a Via dei Mille-ből, a hol Kossuth lakik
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Kimnach
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1857-1906
V I A F I d : 121441234
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 39. sz. (1883. szeptember 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kossuth Lajos (1802-1894)
V I A F I d : 85933241
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : dolgozószoba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Torino
G e o N a m e s I d : 3165524
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kossuth Turini lakása. - Kimnach László rajzai.
1. Kilátás Kossuth lakásából a S. Giovanni kórházra és parkra. - 2.Kossuth dolgozó szobája. - 3. Részlet a Via dei Mille-ből, a hol Kossuth lakik.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az egyik képcsoportsorozat az 1-ső kép a kilátást tünteti föl Kossuth dolgozó szobájából, melynek ablakai a S. Giovanni (Szent János) kórház csinos és terjedelmes épületeire s az előttök elterülő szép parkra nyílnak míg az alatta levő 2-dik kép magát a dolgozó szobát mutatja szokott berendezésben, sötétvörös falakkal s csinos rokokó mennyezettel, közepén csillárral. A bemenettől jobbra látható üveg-szekrény Kossuth kedvencz iróit tartalmazza. E mellett egy asztalkán az angol munkások ajándéka látható. A Shakespeare szülőháza mintájára készített kis faépület a nagy brit költő munkáinak teljes kiadását foglalja magában. E kedves emléket Kossuth nagy becsben tartja, mint az angol munkások szeretetének jelét. Kossuthot angolországi tartózkodása alatt átalán megcsodálták a munkások is szónoklataiért, mert - a mint mondák - megértik, angolul beszél ugyan, de mégsem ugy, mint ők. Kossuth erre azt feleié: hogy ő nyelvüket remekíróik, főkép Shakespeare után tanulta, holott ők a többé-kevésbbé elfajult közönségesebb szólásmóddal élnek, a mely szintén emelkedni fog újra, mihelyt költőiket ismét tüzetesebben tanulmányozni fogják. Fejenkénti pennyből befolyt összegen készítették ama kis házikót, mely Kossuthnak ma is egyik legkedvesebb emléktárgya. Kossuth dolgozó szobájában balra a bemenettől egy szekrény áll, melyen különféle műszerek, távcsövek, nagyitok, stb. láthatók, mellette a diszes kandalló, csinos tükörrel felette, s ez utóbbitól jobbra-balra fiának, Ferencznek festményei, melyek közül egyiknek másolatát szintén közöljük. Ez volt az irók és művészek tisztelgésekor a fogadó szoba, mely érdekes gyűjteményeivel mindnyájunk figyelmét magára vonta. E szobában van elhelyezve a növény-gyüjtemény is, mely a maga nemében párját ritkítja, s czélszerű beosztásával mint szintén ízléses és csinos kiállításával is mintaszerűnek mondható. E két szekrény a szoba két ablaka közt foglal helyet (II-ik képcsoportunk 6-ik képén látható.)
Első képcsoportunkban a harmadik kép közepén ama ház külseje látható a Via dei mille utczában, melynek egész első emeletét Kossuth lakása foglalja el, a jobboldali két ablak kivételével. Az utcza vége felé a kórházzal hasonnevű S. Giovanni parokhia látszik, a háttérben a Pó melletti kies magaslatokkal. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. szeptember 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kimnach László: Kossuth dolgozó-szobája Turinban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossuth dolgozó szobája Baracconeban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kimnach László: Részlet a Via dei Mille-ből Turinban, a hol Kossuth lakik : Kossuth lakása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1735x2647 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna