D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 577_672_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jolán
B e s o r o l á s i   c í m : Jolán
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A lövés eldördült...
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 37. sz. (1883. szeptember 16.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus világirodalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : regény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : apa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadászállat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lövészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Jolán. - A lövés eldördült...
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egyszerre egy alak tűnt föl a legközelebbi domb magaslatán. Jolán tudta, mit kell tennie - összekulcsolta kezét s mozdulatlan volt, mint egy kőszobor, még szemét sem merte oda szegezni, nehogy nézésével elriaszsza az állatot. Vájjon szarvas, vagy őz volt, ki sem vehette. Visszafojtotta lélekzetét s csak azt tudta (nem látta), hogy apja kétszer is fölemelte puskáját s czélzott, de nem lőtt, hanem gyorsan elsuhant mellette, bizonyosan jobb helyet keresve, a honnan a vadat czélba vehesse. De a vad azalatt eltűnt - hogy a következő perczben a másik, közelebb fekvő magaslaton tűnjék fel ismét. Most lövés dördült - apja lőtt s a mint a lövés füstje eloszlott: az állat nem volt látható sehol. - Azt hiszem találtam, - monda apja s futni kezdett abban az irányban, a merre lőtt. Jolán, felszabadulva a varázstól, mely eddig leszegezte, utána. Át tüskén-bokron, elérték a dombtetőt, a hol az állat állt de a szarvasnak semmi nyoma. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. szeptember 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jolán: A leány a szőnyegen foglalt helyet atyja előtt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1038x688 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna