D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_576_pix_Oldal_14_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Wagner Károly
B e s o r o l á s i   c í m : Wagner Károly
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 34. sz. (1883. augusztus 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Földtudományok általában
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Wagner Károly (1830-1879)
V I A F I d : 1395326
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : erdész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lapszerkesztő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Wagner Károly
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Wagner Károly, a magyar erdészeti irodalom megalapítója, az erdődús Máramarosmegyében, Sugatagon született 1830. október 8-án. Gymnáziális iskoláit és a filozófiát Szatmárott végezte és 1850-ben a selmeczi akadémián a bányászat hallgatói közé lépett.
Jeles képességeinél fogva, melyek már akadémiai hallgató korában kitüntették, mindjárt kezdetben (1855.) az erdőrendezőségnél alkalmaztatott 1857-ben már a regényes fekvésű Krámon kir. erdész, 1859-ben pedig a selmeczi erdészeti akadémián, melyen akkoriban még minden tantárgy német nyelven adatott elő, segédtanár lett.
Az "Erdészeti Lapok"-at e körülmény majdnem elhallgatásra kényszerité de Wagner higgadt okossággal vezette a lapot, ideiglenesen oly kezekre bizván a szerkesztést, melyek az üldözéstől inkább valának biztosítva. Végre 1866-ban Keszthelyre erdészeti tanárrá neveztetvén ki, az ügyet ismét teljes erővel vehette kezébe, és 1867-től kezdve mint selmeczi tanár ismét személyesen vehetvén át a szerkesztést, az "Erdészeti Lapok"-at oly színvonalra emelte, hogy e közlöny bátran helyet foglalhatott az európai erdészeti irodalomban.
Már 1871 elején a pénzügyminisztérium erdészeti osztályába főerdőtanácsossá neveztetett ki 1873 első napjaiban pedig mint osztályfőnök átvette a három millió holdat meghaladó kincstári erdők kezelését.
E nagy munka mellé fáradhatatlan tevékenysége 1875-ben még az országos erdészeti kataszter vezetésének fölvállalására bírta, s neki köszönhető, hogy ez ügy iránt oly bizalommal viseltetik a magyar erdészeti és erdőbirtokos közönség.
Az országos erdészeti egyesület Wagner Károlyt már 1866-ban, nemzeti szellemben történt szervezkedése alkalmával, s azután folyvást ismételve másod-, 1876-ban pedig első alelnökévé választotta, elismeréséül ügybuzgalmának, melynek a magyar erdőgazdaság fölvirágzására törekvő egyesület oly sokat köszönhetett.
Wagnert, mint embert és hivatalnokot az ügybuzgalom, a munkakedv, a szerénység és szivjóság jellemezték és a midőn 1879 deczemberében elszólitá a halál. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. augusztus 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Bedő Albert
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 801x961 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna