D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_576_pix_Oldal_11_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az "üdv hadserege"
B e s o r o l á s i   c í m : "üdv hadserege"
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 32. sz. (1883. augusztus 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Egyéb fegyveres testületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : felekezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadviselés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hívő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az "üdv hadserege".
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az utóbbi évek alatt Angliában és az Egyesült-államokban egy uj rajongó vallásfelekezet támadt, mely feltűnően zajos magaviselete következtében nemcsak folyton erősödik a köznépnél, de e mellett átalában is magára vonja a figyelmet. Hivei az "Üdv hadseregé"-nek (Salvation army) nevezik magukat s ne vöknek megfelelően fökötelességöknek t irtják hadat viselni az ("igazság és világosság érdekében", megmenteni azokat az embertársaikat, kik a gonosz hatalma ellen küzdve már-már elestek, sőt esetleg meg is ostromolni a bün tanyáit. Ez utóbbi czél megvalósítása végett, a régi mértékletességi egyletek buzgóbb tagjai példájára, testületileg keresik fel a korcsmákat, kávéházakat s a rossz hirü helyeket, ott énekelnek, imádkoznak, éktelen lármát csinálnak s a lakókat vagy az ott tartózkodókat megtérésre hívják fel. E miatt gyakran verekedés is támad s a rajongó felekezetet a rendőrség is igen jól ismeri.
Összejöveteleiket, mint más keresztény felekezetek, ők is zsoltárénekléssel és imával kezdik. Ennek végeztével a mentő had vitézei előadják tapasztalataikat és jelentéseiket az általuk eszközölt térítésekről s azután nyilt felhívást intéznek a bűnösökhöz "hogy meneküljenek ki az örökké égő barlangból". (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. augusztus 12.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : (Salvation army), férfiaknak és nőknek vallásos egyesülete, amelyet Booth Vilmos (l. o.) a katonai szervezet külsőségeinek utánzásával alapított. Már 1865 óta működik, de katonai szervezetet 1878. kapott Booth magát tábornokká tette s maga körül 44 tisztből álló vezérkart alkotott 231 hadteste vagy állomása volt akkor az egész hadseregnek és ez állomások élén férfiakból s nőkből vegyesen alkotott tiszti kar állott. A szekta valamennyi fennálló egyházzal ellentétbe helyezkedve küzd az emberiségnek, különösen a szegényeknek tesi és lelki jóléteért nyilvános istentiszteleteket tartanak a szabad ég alatt, utcákon, köztereken prédiálnak és énekelnek, szinházakban s más nyilvános helyeken elmélkedéseket, vitatkozásokat rendeznek. A tagok, a "Krisztus katonái", minden módon küzdenek a "sátán várai" ellen. 1893. volt az Ü.-nek körülbelül 11,000 tiszt vezetése alatt több mint félmillió katonája, férfak és nők, 83 nevelőintézete, 27 rokkantak-háza, 45 javítóháza a prostituáltak számára, 76 hajléktalanok háza, 15 menedékháza a kiszabadult rabok számára stb. A vezérkar és a fő hadi szállás Londonban van. Az anglikán egyház püspökei egészségtelen és félszeg kinövésnek mondták ez intézményt és megrontására ugyanazon célok megvalósítása érdekében versenytársul szervezték ellene a Curch armyt (templomok hadserege). Az Ü.-nek kigúnyolására alakult Londonban a Skeleton army (csontvázak hadserege), amely elrongyolódott egyenruhákban, halálfejes, foszladozó zászlókkal járkált az utcákon és utcai dalokat énekelt egyházi énekek dallamaira. (Forrás: http://www.kislexikon.hu/udv_hadserege.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Üdv hadserege
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1029x1391 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna