D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_480_pix_Oldal_21_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tonkingi képek
B e s o r o l á s i   c í m : Tonkingi képek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Elindulás a Veres-folyó mentére
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 28. sz. (1883. julius 12.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bennszülött
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gazdagság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társadalmi réteg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : falu
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : India
G e o N a m e s I d : 1269750
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tonkingi képek.
1. Gazdag tonkingi. - 2. Katona. - 3. Férfi és nő a köznépből. - 4. Utcza Hanoiban, Tonking fővárosában. - 5. Anami falu.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A nők átalában szebbek, mint a férfiak testök kerekded, míg a férfiaké csaknem négyszögű. A nők további előnye a finom bőr, csinos fekete szemek, erőteljes szemöldök alatt, igen szép fehér fogak, melyeket különben elég esztelenül festeni szoktak, vagy melyek a betel-rágástól az ajkakkal együtt pirosakká lesznek. A férfiak az európai ember előtt mind gyengéknek látszanak, kis termetűek, előálló pofacsontjukkal, tompa orrukkal, a sötétbarna arczszinnel, gyenge szakállal s bajusznövéssel első pillanatra nem épen kellemesek. De csakhamar azt tapasztaljuk, hogy sokkal erősebbek, mint a minőknek látszanak s kis termetükhöz igen jól illik az élénk és eléggé kellemes testtartás és fürge járás. Sánta, púpos, siketnéma alig akad köztük, vakok már gyakrabban s különösen sok köztök a fekélyes.
sok köztök a fekélyes. Tonkingban a hivatalnoki kart kivéve valóságos társadalmi osztályok nincsenek. A papok és katonák sem különböznek annyira más osztálybeli emberektől, mint az európai országokban. A nők öltözete a férfiakéhoz sokban hasonlít s mivel egészen szabadon járnak és mindenféle üzlettel foglalkoznak, a keleten oly feltűnő különbséget nő és férfi között itt nem találhatjuk fel.
Tonking városai a falvaktól nagyrészt abban különböznek, hogy meg vannak erősítve. A házak mindenütt khinai modorban épültek, de a városiak erösebben és jobban faluhelyen rendkívül gyakran láthatunk ezölöpökre rakott s szalmával fedett kunyhót, melynek falai is nádból vannak néha a szegény emberek egyszerű csónakban (sampu) laknak, melyet hatalmas fatörzsekből maguk vájnak ki.
A közös öltözet bugyogó és hosszú fekete kabát. A nők hajukat csomóba fonják s ezüst hajtűvel keresztülszúrt görögös csombókot hagynak fejők tetején. A férfiak turbánt viselnek, de ezenfelül lámpaernyőhöz hasonló s a szegényeknél egyszerűen nádból készített kalapot. A katonák öltözete a többiétöl nagyon különbözőnek nem mondható. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. julius 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tonkingból: Dupuis-utcza Hanoi külvárosában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek Tonkingból: Elindulás a Veres-folyó mentére
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1370x1598 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna