D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_480_pix_Oldal_10_Kep_0006.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Tisza-eszlári bűnpör végtárgyalása
B e s o r o l á s i   c í m : Tisza-eszlári bűnpör végtárgyalása
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Tisza-eszlári zsinagóga és az egyházfi lakása
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Ábrányi
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1849-1901
V I A F I d : 313415819
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 25. sz. (1883. junius 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : zsinagóga
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zsidó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Nyíregyháza
G e o N a m e s I d : 6299524
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Tisza-eszlári bűnpör végtárgyalása: A Tisza-eszlári zsinagóga és az egyházfi lakása.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ez alkalommal bemutatjuk a tisza-eszlári zsinagógái is, melyben Solymosi Eszter állítólag meggyilkoltatott és a zsidó egyházfi mellette álló házát. A nagyobbik épület a zsinagóga, melynek a két kisebb ablaka alatti ajtaja kulcslyukán keresztül állítja Scharf Móricz, hogy látta a vérvételi jelenetet. Ez ajtó a zsinagóga pitvarába nyílik, ennek közepén történt volna a borzasztó jelenet. E pitvarból balról nyilik az imaterem ajtaja, melyet az épületen látható négy nagyobb ablak világit meg, mig az ajtó fölött látható két kisebb ablak a női karzatra szolgál, mely a pitvar fölött van elhelyezve s az imaterem felé rácscsal elkerítve. E női karzatra azonban nem a pitvarból, hanem kívülről, az épület hátsó falához épített rozzant falépcsőn jutni föl. Az épület ronda, piszkos, a vakolat számtalan helyen lehullott faláról, a fazsindelyles tető roskadt, gerendái korhadtak.
Még rondább külseje van a templomszolga, Scharf József házának. Az épületnek a templom felé néző részében van a föld alatti fürdő, mig az előrészt a templomszolga lakosztálya foglalja el. A kép jobb felén látható ablak nyílik az O-Faluból Uj-Faluba vezető útra, ez ablakon keresztül látta állítólag jönni Scharf József Esztert, kit aztán beláttak, hogy a gyertyatartókat az asztalról tegye el. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. junius 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ábrányi Lajos: A Tisza-eszlári bűnpör végtárgyalása: Gruden Ernő szavazóbíró.
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ábrányi Lajos: A Tisza-eszlári bűnpör végtárgyalása : Kornis Ferencz, a nyíregyházai kir. törvényszék elnöke
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ábrányi Lajos: A Tisza-eszlári bűnpör végtárgyalása : Russu Gusztáv előadó bíró
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1299x654 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna