D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_284_pix_Oldal_21_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : O'Donnovan Rossa Jeremiás, a dinamit-összeesküvés vezetője az Egyesült-államokban
B e s o r o l á s i   c í m : O'Donnovan Rossa Jeremiás, a dinamit-összeesküvés vezetője az Egyesült-államokban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 16. sz. (1883. április 22.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Terrorizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nihilizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : összeesküvés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vezető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : O'Donovan Rossa, Jeremiah (1831-1915)
V I A F I d : 10218807
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : O'Donnovan Rossa Jeremiás, a dinamit-összeesküvés vezetője az Egyesült-államokban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A dinamit-összeesküvésnek valóságos főnökéül azonban az Amerikában élő O'Donnovan Rossa Jeremiást tartják. Ez már idősebb, de roppant tevékeny és eszes féni. Szegény bérlő fia volt, ki már kis korában elveszté szüleit s magára hagyatva, korán kellett fölvennie a létért való harczot, mely megedzé erejét, akaratát. Mint 16 éves fiu szatócs-üzletet nyitott szülőfalujában, honnan négy év múlva Ribbernbe költözött, hogy nagyobb üzletbe fogjon. Itt csatlakozott, mint még csak 20 éves ifjú, a fémekhez, kiknek vezérei csakhamar észrevették nem közönséges tehetségét,ugy hogy pár év múlva Rossa már a jelentősebb tagok közé tartozott, s a Fönix-Klub nevű állítólag irodalmi, tényleg azonban forradalmi társulat feje lett. 1859-ben, fölfedeztetett az összeesküvés s őt is börtönre vetették. Rövid fogsága megrontotta üzletét s kiszabadulása után már csak az angolok elleni izgatásból élt. Főszervezője lett az összeesküvésnek, mely föltétlen bizalmával tisztelte meg. 1863-ban az "Irish People" nevű lap kiadója lett. 1868-ban ismét elfogták és élethosszig tartó kényszermunkára ítélték. Három évig viselte a fegyencz ruhát, a mikor 1871-ben kegyelmet nyerve, Amerikába ment. Alig érkezett meg New-Yorkba, elkezdte izgatásait s aláírást kezdeményezett robbanó szerek vásárlására. Czélja volt Angliát erejének főforrásában, vagyonában támadni meg s fölrobbantani középületeit, vasutait, csatornáit, hajóit. Eredetileg csak O'Donnovannak hívják mivel azonban szülőföldének környékén (Kerry) e név igen közönséges, szülőfölde Rosscarbey nevéről a Rossa melléknevet vette fel. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. április 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Dinamit-összeesküvés : A titkos nitrogliczerin-gyár Birminghamban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 493x645 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna