D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_284_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Dinamit-összeesküvés
B e s o r o l á s i   c í m : Dinamit-összeesküvés
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A titkos nitrogliczerin-gyár Birminghamban
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 16. sz. (1883. április 22.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Terrorizmus
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Védelem
T é m a k ö r : Szociológia, társadalomkutatás
A l t é m a k ö r : Deviancia, bűnözés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nihilizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : merénylet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : robbanóanyag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rendőrség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : összeesküvés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikai bűncselekmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nitroglicerin
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Birmingham (Anglia, környék)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1883
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Dinamit-összeesküvés. - A titkos nitrogliczerin-gyár Birminghamban.
Whitehead háza és boltja. A hátsó szoba, mely a nitrogliczerin raktárául szolgált. A konyha, melyben a nitrogliczerint készítették. Robbanó folyadékkal telt edény, melyet a pinczében találtak.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Birminghamban egész kis gyárat állítottak fel, mely minden feltűnés nélkül készítette a rettenetes romboló szert.
A Birminghamban fölfedezett gyár, melyben robbantó szereket gyártottak, bizonyos Whitehead Albert György nevű ismeretlen fiatal emberé volt. A gyár a város nyugoti részén, Ladywood kerületben, Ledsam-utczában feküdt. Gliczerin, kénsav, vitriol és más folyadékok tetemes mennyiségben érkeztek ide a város különböző vegytani gyáraiból. Egy alkalommal egyetlen gyár 270 forint értékű gliczerint küldött. A rendőrség gyanúja fölkelt a titokzatos üzlet ellen s Price Rikhard nevű titkos rendőrt megbízta, hogy az üzletet és gazdáját szemmel tartsa. Ujabb vizsgálatnál a konyhában és pinczében kész dinamitot is találtak, valamint más robbanó szereket.
A dinamit-összeesküvésnek valóságos főnökéül azonban az Amerikában élő O'Donnovan Rossa Jeremiást tartják. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. április 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A legújabb dinamitrobbanas Párisban : A romok eltakarítása a rendőri hivatal udvaráról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1590x1513 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna