D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_284_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vöröskő vára, Pozsonymegyében, délnyugat felől
B e s o r o l á s i   c í m : Vöröskő vára, Pozsonymegyében, délnyugat felől
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Morelli
U t ó n é v : Gusztáv
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1848-1909
V I A F I d : 66792130
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 12. sz. (1883. márczius 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : erődítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegyoldal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Vöröskő (vár, Pozsony vármegye)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vöröskő vára, Pozsonymegyében, délnyugat felől.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vöröskő vára a Kis-Kárpátok egyik középmagasságú hegyén, Cseszte mezőváros nyugati oldalán emelkedik, jó karban és büszkén tekintve el a Nagyszombat és Galgócz táját övező tágas rónaságon s a Vág mentében elvonuló magas hegylánczon.
A vár három részre oszlik, a külső két udvarra és a fellegvárra. Északkeletre terülő első udvarába tágas kapu vezet, melyhez hajdan fölvonó hid segélyével lehetett jutni. Ma már ennek semmi nyoma. Ez első udvarban vannak a lóistállók és egy tágas lovarda, mind a kettő az ujabb kor igényei szerint épitve s vízvezetékkel is ellátva.
A második udvar kapuja egykor szintén felvonó hiddal volt ellátva. A kapu fölött hosszú emeletes épület mered, a belső, tágas udvar felé is homlokzattal. Most tiszti és cselédlakul szolgál. Szemben ezzel lóistállók vannak, egy kovácsműhely s egy korcsmalak.
A fellegvár hosszúkás négyszögre épült, minden szegletén óriási kerekbástyákkal. Az északi oldal erős, hosszú védfalat mutat, melyhez több belső épület van illesztve.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. márczius 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Háry Gyula: Vöröskő vára
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vöröskő vára
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Morelli, Gusztáv: Vöröskő várának északkeleti része
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1365x989 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna