D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 659_754_pix_Oldal_12_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Garfield koporsójánál
B e s o r o l á s i   c í m : Garfield koporsójánál
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-22
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 44. sz. október 30.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Amerikai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Garfield, James A. (1831-1881)
V I A F I d : 76703391
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : halálozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyászolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : részvét
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyászszertartás
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Észak-Amerika
G e o N a m e s I d : 6255149
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Arthur elnök és Blaine államtitkár Garfield koporsójánál Washingtonban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A szerencsétlen vt get ért amerikai elnökiül már emiitettük, hogy mielőtt holttestét Clevelandba, szülőföldjére vitték volna, először Washingtonban a Kapitolium lépcsőházában állították ki közszemlére. Mig Elberonból, hol meghalt, idehozták, a gyászmenetet mindenütt nagy részvéttel fogadták, a koporsót virágokkal halmozták el, gyász-zene hangzott s az utón sok ezer főből álló néptömeg állott levett kalappal. Washingtonban óriási tömeg várakozott a koporsó megérkezésére. Midőn a vonat a pályaudvarra érkezett, 130 katonatiszt állott dísz-őrséget. Nyolcz katona vitte a koporsót a halottas kocsira. E kocsi után rögtön az uj elnöké jött s utána más kitűnőségeké. A kocsi előtt rendőrök, katonák, invalidusok s más tisztek mentek. A Kapitolium lépcsőjénél a szenátus és képviselőház tagjai állottak sorfalat s a két ház tisztviselői vezették be a menetet a rotunda alá. Arthur elnök, Blaine államtitkár, a többi miniszterek s Grant volt elnök mentek a koporsó után, mely az emelvényre tétetve felnyittatott. Az uj elnök és társai hosszan és némán nézték az elhunyt elnök 13 hétig tartó szenvedés alatt megváltozott arczvonását." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 44. sz. október 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Garfield halála
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 864x918 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet