D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 563_658_pix_Oldal_16_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szénagyűjtés
B e s o r o l á s i   c í m : Szénagyűjtés
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Greguss
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1838-1892
V I A F I d : 70923584
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 39. sz. szeptember 25.
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Néprajz általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : széna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyűjtés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovas kocsi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ökör
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szénagyűjtés saját festménye után rajzolta Greguss János
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A nagy sikság méla csendje, az a nagyszerű látvány, melyet az ég és föld határtalan összeölelkezése nyújt, a költőt, festőt mindig föllelkesíti. Az Alföldnek bubája van, melyről a dal szólhat legméltóbban, és titokteljes varázsa zománczczal bir, melynek szinei elragadják a festőt. A természet e nagy és fenséges keretében oly igaz, oly megható minden. Az élet nyilvánulása hozzá fűződik a környezethez. Ez a föld táplál, ez foglalkoztat, ennek keblén csüng mindenki. Egészen más, mint a városok élete, hol jön, megy és futkároz az élet, és portyázva keresi a kenyeret. A föld megszolgálja a ragaszkodást, ád dolgot nyáron és ád pihenést télen. Hanem meg is kell dolgozni a pihenést, embernek, állatnak. A sokat megénekelt rengő aranykalászok mellett ott vannak az illatos rétek, a szintén sokat megénekelt himes mezők, bizonyára nem a titokzatosan eltűnő gyalog ösvények, a mezei virágok özönének kedveért. Ez az ékessége a földnek szintén a pengő kasza élére vár. A mezei munkának poézise van, mely virágos mezőből tölti meg a szénapadlást." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 39. sz. szeptember 25.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A budapesti és a bécsi politechnikumban tanult, majd báró Eötvös József külföldi tanulmányútra küldte. Ezután az Országos Mintarajziskola tanárává nevezték ki. Az akadémikus német festészeti irány híve volt, s még a tárgyak megválasztásában is követte mestereit, amennyiben legszívesebben a családi élet édeskés, derűs jeleneteit festette meg. A Magyar Nemzeti Múzeum képtárában levő festménye például egy karosszékben szunyókáló apát ábrázol: az apa mellett kisfia kihasználja a kedvező alkalmat és apja csibukját tovább szívja. Utolsó éveiben néhány realisztikus tájképével keltett figyelmet. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Greguss János: Les vízi vadra
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Greguss János: Szénagyűjtés
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1815x1111 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet