D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 467_562_pix_Oldal_24_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hajós József
B e s o r o l á s i   c í m : Hajós József
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 35. sz. augusztus 28.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gazdálkodás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gazdálkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igazgató
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Hajós József (1819-1888)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : takarékpénztár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hajós József
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az ünnepelt férfiú, ki most 61-ik évében van, a praktikus működési ágak legnehezebbikén kisérlette meg működését, a magasabb pénzügyi operácziók terén, oly időben, midőn Magyarországon mások ilyesmiről még álmodni is alig mertek, s oly készültséggel, a mely alapos, sok oldalú lehetett, csak nem Volt olyan, minővel a közönséges finánczkapaczitások birni szoktak. És az elért eredmény fényes bizonyságot tehet a siker felől. Ugyanabban az időben, midőn Magyarországban sorra buktak n bankok és hitelintézetek, a hazai első takarékpénztár nemcsak hogy magas, eddig nálunk hallatlan eredményeket ért el, hanem a példáján indult összes hazai takarékpénztárakat is a virágzásnak oly fokára emelte, a minő máshol sehol a világon nem észlelhető. Már szinte azt rebesgetik, sőt nyíltan hirdetik, hogy a takarékpénztárak sokkal erősebbek az országban, mint a hogy egészséges viszonyok között lenniök kellene. Az összes magyarországi pénzintézetek ötszáz milliójából háromszáz a takarékpénztárakra esik. Ilyen viszony külföldön nincsen sehol. De ez csak annyival inkább mutatja, hogy a takarékpénztárak mennyivel jobban kezeltettek nálunk, mint az egyéb intézetek, és mennyivel jobban, mint a külföldön." (Forrás:Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 34. sz. augusztus 21.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Utóbbi állásáról 1876-ban betegeskedése következtében ugyan leköszönt, de a kertészeti szakosztálynak egész haláláig elnöke maradt s e tevékenységének, kivált mikor 1887-ben a pesti hazai takarékpénztár igazgatóságától teljesen visszavonult, egész odaadással szentelte magát. Hajós főtényezője volt annak, hogy 1858-ban báró Prónay Gábor elnöksége alatt Magyar kertészeti társulat keletkezett. Mindamellett, hogy buzgó férfiak állottak élén a társulatnak, rövid ideig állott fenn, de a vele kapcsolatos csarnokot, melyben magkereskedést is nyitottak, dr. Pólya Józseffel szövetkezve Hajós még néhány évig fentartotta. A gyümölcskiállítások tartására és helyes rendezésére nagy súlyt fektetett. Dömsödi birtokán, a Somlyószigeten két nagy gyümölcsöst, a leányai után elnevezett Erzsébet- és Margittelepet létesített, ahol a legnemesebb gyümölcsfajokat gyüjtötte össze és azokat nagy szorgalommal és szakértelemmel kezelte. Az Erzsébettelepen konyha- és diszkertet rendezett be, dinnyetenyésztése nagy hírű volt és a földiepret nagyban termelte, 24 holdnyi területen nemes asztali szőllőtelepet létesített és gyümölcsfa csemetéket nevelt és adott el. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Hajós József (gazda)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 993x1211 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet