D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 373_466_pix_Oldal_19_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A román királyi pár
B e s o r o l á s i   c í m : Román királyi pár
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 28. sz. julius 10.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Károly (Románia: király), I. (1839-1914)
V I A F I d : 34630268
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : I. Károly, román király
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Midőn pedig 1877-ben Károly fejedelem a sereg élére állt, egy hadjárat tűrései-, nélkülözései- és veszedelmeiben példa-adóként elöljárt, és rég múlt századok dicsőségének emlékét elevenité föl: akkor a román nemzet büszkén tekintett fejedelmére és most, midőn az ő segítségével függetlenné vált ország fejedelmének fejére királyi koronát tettek, méltán mondhatjuk, hogy alig van Európában nála népszerűbb király, illetőleg királyi pár. Mert Erzsébet királyné nemcsak a családias élet erényességével adott jó példát, hanem minden jótékonysági mozgalomnak is élére állt, a háború alatt a romániai vörös kereszt-egyletet alapította, maga betegeket ápolt, a sebesültek ápolására vállalkozott nőknek a vezére lett, tépést, fehérneműt, orvosi szereket, kényelmi czikkeket gyűjtetett, bazárokat, jótékonyczélu színi előadásokat rendezett," (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 28. sz. julius 10.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1913-ban, Károly uralkodásának utolsó előtti évében, Románia megszerezte Bulgáriától Dobrudzsa déli részét. Az első világháború kitörésekor az országban uralkodó németellenes hangulat következtében Románia semleges maradt. Az alkotmányra való tekintettel I. Károlynak nem állt módjában az ország hadbalépését kieszközölnie a központi hatalmak oldalán. Ennek ellenére megpróbált kapcsolatot teremteni a központi hatalmak felé, azonban fáradozása nem hozott sikert. Erre való tekintettel lemondását fontolgatta, amikor 1914. október 10-én Sinaiában tartózkodva elhunyt. Károly ugyan hosszabb ideje betegeskedett, de halála mégis váratlannak volt mondható. A király és hitvese Erzsébet földi maradványai az argyasudvarhelyi apátságban találhatóak. Mivel Károly gyermektelen volt, így az általa örökbe fogadott unokaöccse, Ferdinánd javára rendelkezett a trónöröklés kérdésében. Erre még a királyság kikiáltása előtt került sor. Károly, a porosz-francia háború időszakától eltekintve népszerű uralkodó volt és szigorú, erkölcsös életet élt. Ezt az életmódot megpróbálta átadni a környezetének is. Hitvese azt mondta róla, hogy még alvás közben is viseli a koronát. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : I. Károly romániai fejedelem körútja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 895x1090 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet