D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 373_466_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hazai fürdők
B e s o r o l á s i   c í m : Hazai fürdők
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Tusnád
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-04
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 25. sz. június 19.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fürdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyógyfürdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : völgy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : termálvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fürdőkúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : növényzet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Tusnád
G e o N a m e s I d : 685782
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tusnád és vidéke
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A rege szerint egy kiütésekkel és fekélyekkel telt pásztorfiu barmai legeltetése közben eltévedvén, a tusnádi források egyikébe esett s onnan épen, egészségesen vergődött elő. Ennyi, a mit gyógyerejének múltjáról tudunk. Az 1845-ik évben kezdett itt egy részvénytársaság először építkezni, s a 60-as évektől elkezdve a fürdővendégek számára kényelmes lakházak építése oly nagy lendületet nyert felséges vidéke, gyönyörű fekvése, gyógyerejének hatása oda évenként annyi vendéget vonzott, miszerint méltán mondhatjuk, hogy alig pár év lefolyása alatt is a legtöbb ilynemű erdélyi fürdőinket túlszárnyalta. Fekszik 650 méter magasságban a tenger szine fölött, az Olt folyó balpartján, Brassótól 0, Szepsi-Szent-Györgytől és Csík Szeredától 3-3 mérföldre, a keleti Kárpátok déli oldalán. Tusnád a mellett, hogy ásványvizeinek gyógyhatása is elvitázhatatlan, azonfelül kiválóan klimatikus gyógyhely. Magas fekvése daczára, a legkedvezőbb légmérsékleti viszonyok mellett, szelek ellen köröskörül hegyek által védve, az abiesek és picea-fenyők balzsamos légkörében a betegségből lábbadozók, mellbetegek, vérszegények, idegesek, stb. gyógyhelye." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 25. sz. június 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nyaraló villa Tusnádon : Dr. Varró Indár amateur fényképei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1619x1817 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet