D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 373_466_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nyoma veszett!
B e s o r o l á s i   c í m : Nyoma veszett!
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 24. sz. június 12.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olvasás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Nyoma veszett - Fennhangon olvasott valamely történeti munkát
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Mire Winifred huszonnégy órát töltött fedelök alatt, oly otthon érezte magát, mintha mindig ott lakott volna. Azon kezdték, hogy mindenökbe beleszabaditották. Maga a lelkész másnap reggel mindjárt bevitte tanuló szobájába, megmutatta neki könyvtárát s felhatalmazta, hogy szabadon nyúljon bele, akármire van szüksége. Tekintve, hogy az egész könyvtár német theologiai és filozófiai könyvekből állt, vegyítve latin és görög remekírók műveivel, a felhatalmazásnak nem sok gyakorlati értéke volt ugyan de miután ez oly kivételes bizalom volt, minőben Kreutzman ur még családja tagjait is csak föltételesen részesítette, Winifrednek nagyon jól esett. Aztán Kreutzmanné vitte be a kamrába, megmutatta polczokon álló befőttjeit és sajtjait, kitárta számos falszekrényeit, ártatlan büszkeséggel mutogatta fehér- és asztalnemű halmazait, melyek hófehér szinökkel és levendula-illatukkal kedveskedtek. Végre a két lány, Katicza és Brenda, a kertet, a baromfiudvart és az ólokat mutogatták meg, a tyukketreczekkel és alvó méhkasokkal, s bemutatták a ponit, a tehenet és a baromfiakat." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 24. sz. június 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nyoma veszett!
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1135x875 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet