D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Oldal_22_Kep_0001b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A német császár unokájának esküvője
B e s o r o l á s i   c í m : Német császár unokájának esküvője
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 11. sz. márczius 13.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Auguszta Viktória (Németország: császárné) (1858-1921)
V I A F I d : 42631542
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Auguszta Viktória herczegnő
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Jegyese,teljes nevén Auguszta Viktória Amália Lujza Mária Konstanczia,Schleswig-Holstein-Sonderburg- Augustenburg herczegnője, az angol királyi családdal van rokonságban, angol nevelésben részesült, csinos s előkelő külsejű nő, élénk kék szemekkel. A fiatal pár Sziléziában 1878. végső napjaiban vadászaton ismerkedett meg egymással s az eljegyzés Babelsbergben, a porosz királyok kedvelt mulatóhelyén, 1870. július 20-án ment végbe. Az esküvőt megelőző nap délután a menyasszonyt azon régi aranyos kocsiba ültetve, mely már egy század óta szolgál hasonló czélokra, vitték ünnepélyesen a Bellevue kastélyból a városba. Huszonnégy ágyúlövés hirdette az ünnepély kezdetét. Megérkezésével jöttek a tisztelgő küldöttségek, a Berlin város hatóságáé s más testületeké. Aztán megindult az ünnepélyes menet, a hires Unter den Linden boulevardon diadalkapuk alatt vonulva be a királyi várba díszkíséretül a főváros iparos testületének 40,000 főre menő képviselői szolgáltak lobogókkal." (Forrás:Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 11. sz. márczius 13.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Auguszta Viktória a maga korában hatalmas népszerűségnek örvendett. A németek szerették egyszerű gondolkodásmódját, konzervativizmusát. A császárné szívesen jótékonykodott, reprezentatív és egyéb királyi kötelességeit igyekezett minél tökéletesebben ellátni. A kulturális és a politikai életben nem játszott akkora szerepet, mint elődjei ezt a világháború után több történész is indokként hozta fel, amikor a német császárnét negatívan hasonlították Erzsébet osztrák császárnéhoz és anyósához. Emellett gyakran azt is fel szokták emlegetni a császárné és királyné ellen, hogy nem érdeklődött mélyebben a művészetek iránt, nem játszott tehetséggel semmilyen hangszeren. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A német császári pár eltávozása a szultán látogatása után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 840x1081 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet