D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Oldal_22_Kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A német császár unokájának esküvője
B e s o r o l á s i   c í m : Német császár unokájának esküvője
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 11. sz. márczius 13.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Vilmos (Németország: császár), II. (1859-1941)
V I A F I d : 121621349
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vilmos porosz királyi herczeg
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Hohenzollerni Frigyes Vilmos Viktor Albert porosz herczeg, Vilmos császár unokája s a német trónörökös legidősb fia, kire tehát Németország császári koronája vár, múlt hó 22-éo tartotta esküvőjét Berlinben a dúsgazdag schleswig-holsteini heczegnővel, Augusztával. A vőlegény 1859-ben január 29-én, a menyasszony 1858-ban október 22-én született s igy a menyasszony pár hóval idősebb is vőlegényénél. A berlini udvarnál már régóta követett nevelési rendszer e herczegnél is érvényesült s érdekes tudni, hogy ő a gymnáziumi tanfolyamot Kasszelban nyilvános iskolában végezte a rendes tanulókkal együtt s a többire kötelező szabályok szerint és föltételek között tette le az érettségi vizsgát is 18 éves korában. És hogy a vizsga kellő szigorral folyt le, bizonyítja az, hogy a herczeg csak a 10-ik volt az osztályzat szerint. Ezután a bonni egyetemre küldték, hol ugy tanulótársai szeretetét, mint tanárai dicséretét ki tudta nyerni. E tanulmányok mellett, mint a Hohenzollernek családjában általában szokás, a fiatal herczeg is nagy gonddal neveltetett a katonai tudományokban s fokozatosan léptették elő, ugy hogy csak menyegzője napján kapta meg az alezredesi rangot." (Forrás:Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 11. sz. márczius 13.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1896-ban a német külügyminiszter javaslatára Vilmos táviratban gratulált a dél-afrikai Paul Krugernek a brit csapatok elleni győzelemhez. Ezzel sikerült kivívnia a britek haragját. Az 1897-es és az 1900-as német tengerészeti törvények meghozatala pedig riadalmat keltett. A császár méltatlankodva tagadta, hogy Németország célja a Brit Birodalom tengeri dominanciájának kihívása lett volna. Azonban bizonyítható, hogy az általa 1897-ben tengerészeti miniszternek kinevezett Alfred von Tirpitz tengernagynak valóban ez volt a szándéka. 1904-ben a Brit Birodalom rendezte vitáját Franciaországgal. 1905-ben Vilmos Bernhard von Bülow tanácsára Tangerba utazott és német segítséget ígért a marokkói függetlenség kivívásához. Ezzel megkérdőjelezte a franciák marokkói pozícióját. Az 1906-os algeciras-i konferencián pedig be akarta bizonyítani a franciáknak a britekkel való szövetség értéktelenségét. A konferencia azonban csalódást jelentett, mivel a németek kénytelenek voltak elismerni a franciák marokkói dominanciáját.(Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : II. Vilmos német császár, királyunk hü szövetségese
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 842x1085 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet