D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Oldal_02_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fraknó vára
B e s o r o l á s i   c í m : Fraknó vára
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2011-07-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 6. sz. február 6.
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegyoldal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : városfal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ausztria
G e o N a m e s I d : 2782113
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Fraknó
G e o N a m e s I d : 2779430
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fraknó vára
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nyugati Magyarország legszebb és legépebb várainak egyikét ábrázolja képünk. Míg többi váraink jobbára romjaik szépségével hatnak a szemlélőre : ez ép, s külsejével, mint képünk is mutatja, nem emlékeztet a mulandóságra. Három udvara van: a külső, belső, s egy legbelsőbb udvar. Egyik oldalán árok védi, melyen át felvonó híd vezet a várba. Bástyáiról gyönyörű a kilátás, Sopronmegyót, a Fertő vidékét beláthatni onnan. A várban a műszeretetökröl ismeretes Eszterházyak díszes fegyvergyűjteményt állítanak egybe s nem egy történeti vonatkozásra talál ott a figyelmes szemlélő. A fraknói várnak szép s nagy múltja van. Múltjáról, fekvéséről és egykori műkincseiről tanulmányok, könyvek írattak. Fekvése azért fontos, mert Sopronmegye felől az osztrák határ mentében mindig közbenső pont volt s már Mátyás alatt Fridrik császár birtokába vette, de visszaadni kényszerült. Az 1491-iki béke értelmében azonban 1622-ig alsó Ausztriához tartozott, mig 1626-. szeptember 15-én Eszterházy Miklós királyi adományt nyert rá 30,000 forint felülfizetés mellett. Azóta egyik törzsfészke a múltjában oly dicső Eszterházy-nemzetségnek, ékes tanúbizonysága, hogy a magyar nemzeti birtokok közt igenis vannak olyanok, melyek meggyökeresedtek s birtokaikat nem változtatják." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 6. sz. február 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fraknó vára a XVII. században
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1772x1167 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet