D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_19_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Ujfalvy-pár utazása Közép-Ázsiában
B e s o r o l á s i   c í m : Ujfalvy-pár utazása Közép-Ázsiában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2011-07-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 5. sz. január 30.
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : rendelet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hivatalnok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adminisztratív foglalkozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információ
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Közép-Ázsia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Ujfalvy-pár Közép-Ázsiai utazásából
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Kövessük az Ujfalvy-párt utazásuknak utolsó részében Khina határára és onnan Szibérián át vissza Európába. Nehéz szívvel váltak el Taskendtől és ottani jó barátjaiktól,kiket néhány havi ott mulatásuk alatt szereztek s kik rajtuk annyi szívességgel és jóakarattal segítettek, hogy utazásuk czélját mentől inkább elérhessék. De végre is el kellett hagyni Taskendet, ha nem akarták, hogy az ősz ott érje őket s igy lehetetlenné váljék Szibérián át térni vissza Orenburgba. Szeptember 11-én indultak el Taskendből. A hűséges Feodorov kozák Szemipalatinszkig kiséré őket, mig szakácsukat Moszkváig fogadták. Csimkendifi ismeretes utón haladtak innen Ulie Ata (Szent atya) helység hol orosz erőd van volt első állomásuk. Az őszi élet már beköszöntött. A pusztán hűvös és csipős szél fütyül végig, mely felkavarja a homokot s olyan boszorkánytánczot jár vele, mintha Arany Jánosként csakugyan (füstokádó nagy kémény szaladna). A karavánok egyre gyérülnek, a katonák téli szállásukra vonulnak s a kirgizek is telelni hajtották lovaikat és marháikat." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 5. sz. január 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az Ujfalvy-pár utazása Közép-Ázsiában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 895x1201 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet