D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : dec1_15.jpg
C Í M 
F ő c í m : Erdei Ferenc
B e s o r o l á s i   c í m : Erdei Ferenc
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Vagyóczky
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1941-
V I A F I d : 121496242
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-01
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1980
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Erdei Ferenc (1910-1971)
V I A F I d : 91399941
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1980
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1981
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1980. ERDEI FERENC
Erdei F. (1910-1971) születésének 70. évfordulója alkalmából.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Vagyóczky Károly
Á 1980. dec. 23.-1981. dec. 31.
P 4 501 300 fog. 4 500
3439 3467 1 Ft Portré 50.- 10.-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Erdei Ferenc magyar politikus, agrárközgazdász, szociológus. A szegedi egyetem jogi és államtudományi karán tanult. Egyetemi évei alatt bekapcsolódott a falukutató mozgalomba. Tagja lett a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának is, melynek révén került kapcsolatba Radnóti Miklóssal (lásd V.5.), Tamási Áronnal (lásd IX.20.), Ortutay Gyulával (1910-+1978), idősebb Bibó Istvánnal (1911-+1979), valamint a kommunista munkásmozgalommal. 1937-ben jelent meg nagy feltűnést keltő könyve, a Futóhomok. 1939-ben a Nemzeti Parasztpárt egyik megalapítója, 1945-49-ben alelnöke, majd főtitkára volt. 1944- től haláláig országgyűlési képviselő volt. 1944-45-ben az Ideiglenes Nemzeti Kormány belügyminisztere, 1948-49-ben álllamminiszter, 1949-53-ig földművelésügyi miniszter, 1953-54- ben a Nagy Imre (lásd VI. 16.) kormány igazságügy-minisztere, végül 1955-56.október 31-ig miniszterelnök helyettes volt. 1956-ban Maléter Pállal (1917-+1958) vezette a szovjetekkel Tökölön tárgyaló magyar küldöttséget, ahonnan a KGB hurcolta el, egy hónap múlva szabadult. 1957-ben a Kádár-rendszer mellé állt, 1970-ig az Agrárgazdasági Kutatóintézet igazgatója volt. Mindezek mellett 1951-től a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka, 1964-70 között a Hazafias Népfront főtitkára, 1965-től az Elnöki Tanács tagja is volt. Írásaiban a politikai szándék mindvégig ötvöződött a tudományos elemzés igényességével. Műveinek szellemét korának szociológiai tevékenysége formálta. 1956 után elsősorban üzemszervezési és szövetkezetelméleti kérdésekkel foglalkozott, részt vett az 1968-as gazdasági reform előkészítésében. A magyar parasztság életét bemutató Futóhomok, Magyar falu, Magyar paraszttársadalom, Magyar tanyák stb. című művei jelentősek. (Évfordulók '85.383 o., Larousse 1991.lk.44 o., MNL.7k.391 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (December) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Udvardi Erzsébet, Kara György, Huschit János: Karácsony
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 841x1075 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn