D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 781_868_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zágrábi képek
B e s o r o l á s i   c í m : Zágrábi képek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A székesegyház belseje a földrengés után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Dörre
U t ó n é v : Tivadar
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1932
V I A F I d : 121367936
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Krapek
U t ó n é v : Heinrich
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 48. sz. (1880. november 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Földtudományok általában
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földrengés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külváros
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : székesegyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gótika
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : román stílus
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gazdasági veszteség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Zágráb
G e o N a m e s I d : 3186886
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Horvátország
G e o N a m e s I d : 3202326
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1880. november 9.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zágrábi képek: A székesegyház belseje a földrengés után.
Krapek fényképe után rajzolta Dörre T.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pontban félnyolczkor megdördült a föld nagyokat dobbant, harsogott, zúgott, dörömbölt majdnem tiz másodperczig előbb hullámosan mozgott északtól délnek, aztán alulról fölfelé lökdösött, majd a hetedik másodpercznél erős harsogással ivet irt le, s megrázta alapjában azokat ív büszke palotákat, melyekkel a kis horvát főváros nem hiába volt fennyen.
Legnagyobb sérülést természetesen a templomok, mint legnagyobb tömegű épületek szenvedtek, s ezek között első sorban a székesegyház, melyről már múlt számunkban tevénk említést. Itt épen reggeli mise volt, midőn a földrengés megrázta az épületet. A pap, ki az oltár előtt állott, érzi, hogy néhány vakolatdarab a fejére hull, ijedten fut a sekrestye felé: ezer szerencséje, mert a következő pillanatban a szentély egész menyezete - mintegy tiz öl átmérőnyi - lezuhant, látni engedve az épület vázát: a csupaszon maradt gerendákat. Azt a dübörgést, mit e téglacsomó lezuhanása előidézett, leirni alig lehet az elmenekült lelkész is csak annyit tudott mondani, hogy hallása eltompult, fejét elszédítette, s aztán még jó negyedóráig se látott a fölemelkedett porfelhőtől, se hallott a rémülettől. A leomlott menyezet természetesen öszszezúzott maga alatt mindent a főoltárt porrá törte, a kanonokok diszes, faragott padsora szilánkokká forgácsolódott, a bíboros érsek trónja eltűnt a romhalmazban, mely ölnyi magasságban halmozódott föl a szentélyben. S egyéb alkatrészeiben is pusztult a székesegyház középhajójában akkora darab mint egy szoba vált le, bezúzta a templom-sirbolt boltozatát, összetörte a koporsófülkéket, némelyiknél a koporsókat is, s az egyház tagjai, midőn a templom tönkrejutott romjai fölött a földrengés után szemlét tartottak, sok helyütt egy-egy halott állandó vigyorgásu koponyájával találták magukat szemben. Kívülről a be sem fejezett torony tetejétől alapjáig meghasadt, az egyik ablak keresztoszlopát messzire eldobta, de sőt a toronyt magát megdönté, s mintegy tiz foknyi szögben elcsavarintá. Nagyon kétes, meg lehet-e a székesegyházat erősíteni annyira, hogy leomlásától minden pillanatban tartani ne kelljen, de tény, hogy a kőművesek addig hozzá sem mernek az erősítés munkájához fogni, míg a földrengéseken egész biztosan - emberi számítás szerint biztosan, - túl nincsenek. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. november 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dörre Tivadar: Zágrábi képek : A székesegyház környéke
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1166x1446 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna