D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 685_780_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Théatre Français tagjai otthon
B e s o r o l á s i   c í m : Théatre Français tagjai otthon
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Arczképek a "Théatre Français" zöld termében készített vázlat után
M i n ő s í t ő : részcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 46. sz. (1880. november 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művészcsoport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : terem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : találkozó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színtársulat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1880
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Théatre Français tagjai otthon. - Arczképek a "Théatre Français" zöld termében készített vázlat után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A franczia drámai művészek saját szakmájokban már kétszáz év óta az első rangot foglalják el, azon időtől fogva t. i. midőn a nagy Moliére és társai Parisba jöttek s itt társulatuk királyi czimet és segélyezést nyert. A "Comédie francais" név 1680 ból ered, midőn Moliére halála után társulatának tagjai a Guénégaud-társulattal egyesültek, - e név alatt szabadalmat nyertek XIV. Lajostól, hogy a franczia székvárosban egyedül ők játszhassanak vig- s szomorujátékokat. Ettől fogva a társulat folytonosan állami szubvenczióban részesült s a Théátre francais-t mindenkor nemzeti színháznak tekintették. S valóban az is volt. A franczia színművészek legjelesebbjei csaknem mindannyian e színpad deszkáin aratták főbb diadalaikat s a legnevezetesebb franczia színmüveket itt adták először. A vezetés ellen sokszor panaszkodtak, különösen ujabb időben, midőn Moliére, Corneille és Racine klasszikus darabjai mellett sok épen nem klasszikus darab is szinre kerül, de a Theátre francais elsőségét nem vonta senki kétségbe s a nagy állami szubvencziót sohasem tagadták meg tőle.
A színésznők között olvasóink valószínűleg Bernhardt Sára nevét ismerik leginkább. E genialis nő, ki mint író, festő és szobrász s e mellett mint szeszélyes nő is, nagy nevet szerzett magának, félig franczia, félig hollandiai eredetű. Már korán föllépett a Theátre francais színpadára, kezdetben azonban Racine "Iphigeniá"-jában nem nagy sikert aratott, ugy hogy más színházakhoz kellett szerződnie. Vándor-élete alatt az Odeonban "Ruy Blas"-ban oly nagy hatással játszott, hogy Perrin ismét visszahívta öt a Th. francaisba, hol egész az utolsó időkig főszereplő volt. Ujabban tudvalevőleg miihókat ígértek neki, hogy Amerikában szerepeljen, s a szeszélyes nő el is hagyta a franczia színpadot. De mert itt szerezte nevét, méltó, hogy arczképe e csoportban helyet foglaljon. Hatalmas vetélytársa Croizette k. a., ki szláv ós franczia szülőktől Sz.-Pétervártt született. Ő neki sem sikerült kezdetben a föllépés, de már 1871 óta kedvelt színésznő. Főszerepei a bárónő "Jean de Thommeray"-ben s a hősnő a "Sphynx"-ben s különösen ez utóbbi haláljelenetének ábrázolását mesteri alakitásnak mondják. Farart k. a. már 1848-ban lépett fel a Th. fran-caise-ban 15 éves korában s 1858 óta különösen Musset "Camille"-jében nyerte meg a közönséget s egy évtizeden át színmüvekben s tragédiában egyaránt elsőrangú szereplő lett, a nagy franczia-német háború óta azonban ifjabb társainak engedte át a tért s maga inkább anyaszerepeket játszik. Csaknem egy idős vele Brohanné, ki szintén elsőrangú szereplő volt egykoron. A többi nők között különösen kedves Samary a soubrette szerepekben s Thénard a kisebb alakításoknál. A férfiak közt jelenleg Got a leghíresebb s állítólag ő a legelső drámai színész egész Európában. Vígjátékban s a színművek bármely ágában kitűnik eredetisége és változatossága által. Már első megjelenésekor, 1847-ben elsőrangú színész lett. Coquelin, az idősebb, különösen kitűnő Moliére inas-szerepeiben, de az "Idegen nő"-ben megmutatta, hogy nemcsak vígjátékokban tud játszani. Delaunay a férjek és udvarlók mesteri személyesitője s a nők kedvencze. Wornis Don Carlos szerepében tűnt fel, "Hernani"-ban Mounet-Sullycal együtt s mindkettőhöz nagy reményeket kötnek. A franczia társalgási darabokban Febvre tud kiválóan alakítani, az amerikai az "Idegen nő"-ben elsőrangú szerepe. Thiron apa-szerepeket játszik ügyesen.
Még egy pár szót a zöld teremről, hol e diszes társaságot együtt találjuk. 1848-ig e terem volt Paris irodalmi s művészeti előkelőségeinek találkozó helye, most azonban a főszereplők saját öltöző szobáikban fogadják barátaikat s ismerőseiket. A "foyer" ritkán van használatban, de azért igen érdekes. XIV. Lajos korából eredő tölgyfa-asztalok, Robin által készített óra, egy díván és pár tükör az összes bútor. De érdekes az arczkép-gyüjtemény. Moliére életéből részlet Ingréstől, Rachel a hires tragikai színésznő arczképe Dubufetől, Talma utolsó pillanatai Fleury Róberttől, Delacroix, Vanloo, Dávid s mások remekművei ékesítik e termet, melyben a XIV. Lajos és Colbert által 1682. aug. 24-én aláirt privilégium eredeti okmánya is el van helyezve. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. november 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Théatre Français : A Théatre Françaisból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1637x989 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna