D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 685_780_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Barthelémy Saint-Hilaire, francia külügyminiszter
B e s o r o l á s i   c í m : Barthelémy Saint-Hilaire, francia külügyminiszter
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 44. sz. (1880. október 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Nyelvoktatás
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műfordítás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pénzügyminisztérium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hírlap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : újságírás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műfordítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külügyminisztérium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Barthélemy-Saint Hilaire, Jules (1805-1895)
V I A F I d : 31992507
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Barthelémy Saint-Hilaire, francia külügyminiszter.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Barthelémy Saint-Hilaire 1805. aug. 19-én született Parisban. A legjelesebb franczia tudósok egyike. Tanulmányai befejeztével a pénzügyminisztériumban vállalt hivatalt, egyúttal azonban a hírlapírással is foglalkozott, 1827-30 között dolgozótársa volt a "Globe", majd a "National", "Constitutionnel" stb. hírlapoknak. 1830-ban ő is aláirta a sajtó képviselőinek tiltakozását ama rendszabályok ellen, melyek a sajtót megszorítani akarták 1833 óta azonban csaknem kizárólag tudományokkal foglalkozott. Lefordította Aristotelesnek több munkáját s 1838-ban a görög és latin nyelvészet tanára lett a Collége de France-ban, hol kitűnő hellenista hírnevét szerezte meg magának.
A kormánykörökkel 1840-ben jutott először bensőbb érintkezésbe, midőn is az akkori közoktatásügyi miniszter, Victor Cousin osztályfőnöknek hivta meg. A februári forradalom után az ideiglenes kormány titkári hivatalának volt főnöke, s a Seine-et-Oise departement részéről az alkotmányozó gyűlés, majd a törvényhozó testület tagja, hol a mérsékeltebbekhez tartozott s a közoktatásügyi bizottságnak tagja, majd elnöke lett. 1848 nov. 25-én bevádolta Cavaignac tábornokot a nemzetgyűlésen, hogy ez nem tett elegendő óvintézkedéseket a júniusi fölkelés ellen s midőn ez kitört, nem lépett föl elég erélylyel elnyomására.
Politikai nézetére nézve a balközéphez tartozott s 1851-ben ellene szavazott az alkotmány revíziójának, s nagy fölháborodással tiltakozott az államcsíny ellen, mire elfogták s rövid időre el is csukták. De ő azért mégis megtagadta az esküt az 1852. június 14-ki napóleoni alkotmányra s teljesen visszavonult a közélettől. Annál nagyobb szorgalommal fordult tudományos tanulmányai felé, belemélyedt az ó-hindu nyelvészetbe s nagy előszeretettel foglalkozott a szanszkrit nyelvvel.
Irodalmi müvei nagybecsüek s roppant tanulmányra mutatnak. Aristoteles Politikája, Logikája, Poétikája, Psychologiája, Ethikája, Meteorológiája, Physikája és az Égről irt könyve,melyeket kitűnően fordított le, halhatatlan emléket biztosítanak számára a franczia irodalomban. Aristoteles logikájáról önálló tudományos értekezést is irt két kötetben, s "Premiere mémoire sur la Sankbya" czimü 8 kötetes könyve, "Mémoires de l'Académia des sciences morales et politiques" továbbá a Védákról, a Buddhismusról, Buddháról és vallásáról, Mahomedről és a Koránról írott müvei elsőrangú tudóssá emelik.
Csak midőn a közszellem kissé szabadabban kezdett mozogni, 1869-ben lépett be ismét a nemzetgyűlésbe, mint a Seine-et-Oise kerület képviselője, s az akkori csekély számú ellenzéknek lőn egyik kiváló tagja. 1871-ben régi barátja, Thiers, a köztársaság elnökségi vezértitkárának nevezte ki, mely állása bő alkalmat szolgáltatott neki, hogy ugy a bel, mint a külpolitika ügyeivel megismerkedjék. 1875-ben élethossziglan a szenátus tagjává választatott, mely minőségében ő volt a felsőbb oktatásról szóló törvény előadója. Ez év január havában alelnöke lett a szenátusnak s ez állásáról hivták meg a külügyek vezetésére.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. október 31.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Báró Thouvenel, franczia külügyminiszter
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Thiers
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 980x1182 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna