D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 685_780_pix_Oldal_02_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az uj lóversenytér
B e s o r o l á s i   c í m : Uj lóversenytér
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Dörre
U t ó n é v : Tivadar
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1932
V I A F I d : 121367936
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 42. sz. (1880. október 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakozás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lóverseny
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csarnok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sportpálya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sportverseny
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bejárat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1880
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az uj lóversenytér. Dörre Tivadar rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A csömöri ut jobb felén, a száz ház végében kezdődik az uj versenytér és elnyúlik egész a kerepesi útig, s ama magas halmokig, melyeken épen most ássák a nagy vizrezervoirt a városligeti egész kültelki terület vízvezetékének. A városligetet a kerepesiuttal összekötő arena-ut mentében van a lóversenypálya fehér farácsozata, faragott kapuival, bejárataival. Mindjárt a főkapunál van a pályaőr csinos háza, nyaralóalakra épitve, távolabb a nyergelő ház és istáló a versenylovak számára.
Maga a futtató pálya két parallel-vonalat képez, melyeknek végei félkörvonalakkal vannak összekötve, ugy hogy az egésznek elnyújtott hossztengelyü elypsis-alakja van. Megjegyzendő azonban, hogy az elypsisnek a tribünök felé eső vonala meg van hosszabbítva, hogy a két éves csikók egyenes vonalban futhassanak.
Az akadályverseny-pálya szabálytalan 8-as alakot képez, a kanyarulatoknál két föl- és leugrató akadálylyal, egy fal-barriére-rel és a versenybírói páholy előtt egy kilencz láb szélességű vizárokkal van ellátva.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. október 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossak: A városligeti lóversenytérről : A nagy tribün előtt.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1845x2620 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna