D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 589_684_pix_Oldal_11_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Miridita főnökök
B e s o r o l á s i   c í m : Miridita főnökök
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 33. sz. (1880. augusztus 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Életmód, szokások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : albánok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Albánia
G e o N a m e s I d : 783754
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Miridita főnökök.
Mustafa Ajasi, Marco Popoli, Per Deda, Lorenzo Guracucchi, Marko Tuzzi, Marko Dieta, Pieter Djozzi, Zubovics, Kol Nikoli, Ded Tuzzi, Konschil, Sterr, Kol Prenga, Marko Noz, Djork Peenga
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az alig 8000 főből álló hadsereg szervezete fölötte egyszerű. Élén az úgynevezett "plak"-ok és "sztraplak"-ok (parancsnokok és alparancsnokok) állanak, egyéb tiszti rang a hadseregben nem létezik. Minden piáknak körülbelül 600 főből álló csapata van. Mihelyt a plak bármi ok miatt harczképtelenné válik, azonnal a sztraplak veszi át a csapat vezérletét. Mind a kettőnek elhalálozása vagy harczképtelensége esetén a legidősebb két miridita lesz főnökké. Harczmodoruk ereje a nyilt támadásban áll, s igy a modern bujkáló harczrendet nemcsak mellőzik, de arra megvetéssel is gondolnak. A legnagyobb gyalázatnak tartják, ha valaki közülök hátulról van megsebesítve, miért is inkább egytől egyig lemészároltatják magukat, mintsem hogy megfutamodjanak.
A sereg első plakja Mustafa Ajasi rendkívül érdekes jelenség, bátor s lovagias férfiú s vadsága mellett is az európai czivilizácziónak számos vonásaival bir. Két kiváló egyéne még a miriditáknak Marco Tuzzi és Ded Tuzzi, Marconák testvére. Nagy tiszteletben áll a jó arczu öreg zászlós ur Col Nicoli és Plak Ksala, ki egyszerű harczosból ifjú kora daczára is főnök lett, mely kitüntetést a czrnagorezok elleni harczban tanúsított rendkívül hősiességéért nyerte.
A főnökök közül fölemlítjük még Garacuechit, a herezegnek európai miveltségü titkárát. A herczeget Zubovics főhadnagy még Konstantinápolyból ismeri, s a főnökök lefényképeztetését csakis azon rokonszenv folytán sikerült kieszközölnie, melylyel a herczeg Zubovics iránt viseltetik.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. augusztus 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bib Doda, Miridita fejedelem
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2133x1485 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna