D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 589_684_pix_Oldal_02_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Iparművészeti tárgyak a Keletről
B e s o r o l á s i   c í m : Iparművészeti tárgyak a Keletről
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-25
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : műtárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 36. sz. (1880. szeptember 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műtárgy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műalkotás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : porcelán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : edény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyertyatartó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : agyagozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fegyver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Iparművészeti tárgyak a Keletről.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Kelet művészete minden korban diszitö vala, A szobrászat, a festés művei nem váltak önczéllá, hanem mindig valami tárgynak ékességéül szolgáltak. Epén azért a keleti ember soha nem rontja el a tárgyat, melyet diszit soha sem jut eszébe, hogy egy tányérnak, egy szőnyegnek, vagy szoba falának felületét látszólag megszüntesse, perspektivailag a valónak látszatát fölkeltő tárgyak ábrázolása által.
Képéinken iparkodtunk oly tárgyakat bemutatni olvasóinknak, melyek legalább némi fogalmat adhatnak a keleti művészek fantáziájának gazdagságáról, rajzolásuk jellemző voltáról, finom érzésökről kecsesség és pikánsság iránt. Alig képzelhetünk a modern ízlésnek megfelelőbb tárgyat, mint a könnyű, nyúlánk lótuszvirágot, lágy hajlásaival, melyet a természet legpontosabb megfigyelésével mintázott meg a japáni művész és föl tudott használni gyertya-tartóul a nélkül, hogy a növény bármely részét eltorzította volna. Modern génre festő büszke lehet, ha ugy eltalálja egy-egy alak mozgását és jellemző vonásait, mint az Hoksay tanítványának sikerült a sétáló asszonykáknál. A birmai fegyverek fogalmat adnak arról, hogyan olvad össze hátsó Indiában Khina és India iparművészete. A perzsa és indiai díszedények mutatják, hogy a Kelet munkásai nemes egyszerűségben tudnak versenyezni akár a klasszikus időkéivel. A khinai és japáni tárgyak csoportja, melyet Jules Jacquemart, a modern illusztrátorok nagymestere, tűjével karczolt, mutatja, hogy ezen tárgyak mi festőién illenek össze még a véletlen által rendezve is. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. szeptember 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Egyiptomi művészet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 4089x2832 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna