D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_588_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Angolok ütközése az afghánokkal
B e s o r o l á s i   c í m : Angolok ütközése az afghánokkal
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 33. sz. (1880. augusztus 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : harci cselekmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : angolok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tábor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rongálás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elesett katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : áldozat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Afganisztán
G e o N a m e s I d : 1149361
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1880. július 27.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Angolok ütközése az afghánokkal.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az angol uralom iránt ellenszenvvel viseltető afghánok azonban rögtön megindították a háborút ellene s a szinten fejedelmi családból származó Ejub khán vezetése alatt Heiatból mintegy 5000-en indultak Kandahar felé s utjokban rendkívül megszaporodva, Kusk-i-Nak-hudnál, Kandahartól nem messze, múlt hó 27-en kedden, tehát alig néhány nappal Abdurrahman emirre kikiáltása után, az angol vezér Burrows tábornok hadseregével összeütköztek s annak mintegy 800 angol es 1600 benszülöttböl álló táborát ugy tönkre tették, hogy a nagyobb rész hat ágyúval együtt a helyszínen maradt s csak kevesen menekülhettek el Kandahar felé.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. augusztus 15.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ejjub khán: afghán herceg, Sir Ali emírnek ifjabb fia, Jakub khán öccse, mozgalmas életű trónkövetelő. Atyja Herat helytartójává tette. Gyűlölettel telve küzdött az angolok ellen, kik atyja halála után (1879) fivérét a tróntól megfosztották. 1880 jul. 27. Kusch i Nakud mellett megverte Burrows angol tábornokot és Kandahart körülzárolta, de mielőtt bevehette volna Roberts tábornok legyőzte, mire Heratba visszavonult. 1881. ismét kísérletet tett Afghanisztán elfoglalására, hatalmába is kerítette Kandahart, azonban Abd ur Rahman emír árulás és erő által teljesen tönkretette. E. Persiába menekült s ott élt, mint száműzött, angol pénzen. Meghalt 1888 aug. (Forrás: A Pallas nagy lexikona)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Afghán katonák és asszonyok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2452x1657 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna