D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Oldal_19_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vaspálya a Vezuvon
B e s o r o l á s i   c í m : Vaspálya a Vezuvon
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Vezuv krátere
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 28. sz. (1880. julius 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hegység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vulkán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasúti pálya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kráter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gőzgép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vaspálya a Vezuvon. - A Vezuv krátere.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Most az imént emlitett vendéglő és a csúcs között egy sikló pályát rendeztek be, s június 6-án a közönség számára ünnepélyesen meg is nyitották.
Szerkezete hasonló ahhoz a pályáéhoz, mely a budai hegyoldalon a várral tartja fenn a közlekedést, a mennyiben mindkét pályánál a gőzgép alul van a hegy lábánál fölállítva, és a pályán csak magok a kötélen vont kocsik közlekednek, a milyen kocsi kettő van, ugy hogy midőn az egyik fölfelé megy, akkor a másik lefelé száll. A többi berendezés egy kissé eltérő a miénktől. A lávára fektetett talpakon ugyanis az egész pálya hosszában gerendák vannak helyezve, melyeken egyetlen sín nyugszik. A kocsinak elől és hátul egy-egy kereke van csupán, mely ezen sín hosszában mozog. Minthogy azonban egy keréken állva a kocsi könnyen feldűlhetne, még más két kisebb ferdén álló, s az előre felé haladásra nem használt kerékkel is el van az látva, mely két kerék a síntartó gerendán siklik végig. Működésbe e kettő csak ekkor jön, ha a kocsi föl akar billenni, s megakadályozza ezt mindkét felé.
Ezenkívül egy más biztosítással is el van a pálya látva, mely azon esetben lehet hasznos, ha elszakadna a kötél, melynél fogva a kocsit a gőzgép fölfelé vonja. Ekkor ugyanis oly akadályozó készülék lép működésbe, mely a kocsit útközben is azonnal megállítja, s minő a budai pályán is alkalmazva van.
Ezen az uj közlekedési eszközön alig 7-8 perez alatt jut el az utas e csúcshoz, s máris igen számosan veszi azt igénybe, hogy a füstölgő hegycsúcshoz juthassanak." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. julius 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Vezuvra tervezett vaspálya
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1203x1337 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna