D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_380_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kossuth, íróasztala mellett
B e s o r o l á s i   c í m : Kossuth, íróasztala mellett
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Gyulay
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1843-1911
V I A F I d : 121535819
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Bertelli-Sotteri
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 18. sz. (1880. május 2..)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kormányzó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iroda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kossuth Lajos (1802-1894)
V I A F I d : 85933241
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : csillagászati műszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kossuth, íróasztala mellett-
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Udvardi és kossuthfalvi Kossuth Lajos (Monok, 1802. szeptember 19. -Torino, 1894. március 20.) magyar államférfi, a Batthyány-kormány pénzügyminisztere, a Honvédelmi Bizottmány elnöke, Magyarország kormányzó-elnöke. A nemzeti függetlenségért, a rendi kiváltságok felszámolásáért s a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott 19. századi küzdelem egyik legnagyobb alakja, a magyar szabadságharc szellemi vezére. Máig egyike azoknak, akik a magyar nép emlékezetében leginkább megtestesítik az 1848 - 1849-es forradalmat és szabadságharcot, Széchenyivel és Petőfivel együtt. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szoba fekvése, ablakából az elragadó kilátás a távoli Alpesekre lebilincselő. Hogy Kossuth ezt a helyet választotta állandó remeteségének, mutatja rendkívüli fogékonyságát a természet szépségei iránt. Iratai megjelent első kötetének vannak egyes helyei, - nejéhez irt leveleiben, - melyekben elragadtatásának ad kifejezést egyes vidékek szépsége fölött.
Kossuth íróasztala mögött ott látszik kagyló-és őslénytani gyűjteménye, mellette pedig a sokat emlegetett herbárium, egy valódi tudományos kincs, melyet Kossuth a saját kezével gyűjtött, olykor napokig barangolva az Alpesek meredekein, maga szárított különös gonddal, maga osztályozott, följegyezve mindegyiknek latin és magyar nevét. Nem egy van közte, melynek elnevezésénél ő maga fogadott keresztapaságot az ilyenek bizonyára jól lesznek elnevezve s nevök polgárjogot nyerend a magyar botanikában.
Ott láthatók a Kossuth csillagászati eszközei is. Kivált annak előtte nagy szenvedélylyel üzte a csillagászatot s szép derült estéken egészen belemélyedt atermészet e véghetetlen világába. Elvezet hallani, ha Kossuth a csillagokról beszél. A költészet tüzétől ragyogóvá tett tudomány az, mely ilyenkor ajkairól hangzik.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. május 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossuth 1848-ban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1710x1723 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna