D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_280_pix_Oldal_21_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Orvosi műtétek sűrített gázokkal
B e s o r o l á s i   c í m : Orvosi műtétek sűrített gázokkal
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Újság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 17. sz. (1880. ápril 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Sebészet
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Gyógyszeripar
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : orvosi kezelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műtét
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : orvosi berendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sebészeti műszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sebész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sűrített gáz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fájdalomcsillapító
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : érzéstelenítő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : altatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Orvosi műtétek sűrített gázokkal.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Párisi orvosoknak most sikerült egy olyan anyagot állítani elő, illetőleg egy már ismert anyagot ugy módosítani, hogy érzéketlenné teszi ugyan a testet mindennemű fájdalom iránt, de elaltatás és veszély nélkül.
Főrésze a készüléknek egy kazán, mely légmentesen van elzárva, s melyet képünk ép akkor ábrázol, midőn egy beteget visznek belé. A beteget a kép jobboldalán levő ágyra teszik le, s ott hajtják rajta végbe az operácziót. A gázak egy fujtató-alaku kaucsuk-zsákban foglaltatnak, mely a beteg ágya alatt foglal helyet, s mely a cső által összeköttetésben áll a nagy szivattyúval. Ez kivül van a kazánon, s ha hat ember dolgozik rajta, eléggé összesűrítik a gázokat arra nézve, hogy a kívánt hatás előálljon. A gáz a beteg szájához egy csövön vitetik, s néhány perez múlva teljesen érzéketlenné teszi testét.
Ezen az uton a betegen mindenféle műtétet el lehet végezni, a nélkül hogy ő abból bármit is érezne. S minthogy többé fölébredés nélküli elalvástól sem kell tartani, remélni lehet, hogy ez a a készülék a közkórházakban hova hamarább el fog terjedni. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. ápril 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A műtét
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1565x1068 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna