D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_280_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek a Szent-Gotthárd-vasut mentéről
B e s o r o l á s i   c í m : Képek a Szent-Gotthárd-vasut mentéről
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 15. sz. (1880. ápril 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Magasépítés
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : építészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hídépítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegyvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasúti híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alagút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : vízesés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szent Gotthárd-hágó
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szent Gotthárd-hegycsoport
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Svájc
G e o N a m e s I d : 2658434
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek a Szent-Gotthárd-vasut mentéről.
1. Fluelen. 2. Altorf 3. Amstoeg. 4. Wasen. 5. Goeschenen. 6. Vízesés az alagút előtt. 7. Az Ördög hídja. 8. Ruban, a szent-gotthárdi útban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Luczern felől jőve az alagút felé Rütli mellett halad el az ut, hol Teli kápolnája áll. Itt vivott a habokkal kemény csatát a szabadsághős, midőn Gessler által üldözve bárkájára szökött. Amoda tovább Altorf emelkedik, melynek temploma előtt lőtte el ugyanő nyilát, hogy fiának fejéről lelőjje az almát Gessler parancsára. Kőforrás jelöli a helyet, hol a hagyomány szerint a fiu állott, nem közelebb apjától százötven lépésnyinél. Az apa emlékét egy szobor örökíti, melyet Zürich lövész-egylete adott ajándékul Altorfnak, s mely Siegfried vázlata után öntetett.
A legszebb tájak váltogatják e vidéken egymást, méltó mindegyik, hogy egy Geleé vagy Salvator Rosa örökítse meg vásznán. A kis Flueleu városka gyönyörű fekvésével a tó mellett, melyet magasba nyúló ormok vesznek körül, Amstoeg a Bristentock lábánál, oly festői vidékkel, minőhez Svájczban sem sok fogható és Wasen, a fekvésre nézve egymást múlják felül. Ez az utóbbi egészen fából van épitve, s nem csoda, ha a bölcs községi tanács szigorúan eltiltotta a szivarozást. A füsthöz szokott ember a pipát kénytelen elővenni, az is csak akkor van megengedve, ha jó erős kupakfedél van rajta. Maga Goeschenen, az alagút Svájcz felőli végpontja, magában véve érdekes pont még regényesebbé teszi az a vízesés, mely az alagút fúrása alkalmával mesterségesen idéztetett elő.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. ápril 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Josef Doblhoff: A Szent-Gotthard-hegyi vasut : Robbanás a vaspálya vonalán az Uri-tó mellett
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1575x2332 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna