D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_472_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pázmándi Horvát Endre
B e s o r o l á s i   c í m : Pázmándi Horvát Endre
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 25. sz. junius 22.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Pázmándi Horváth Endre (1778-1839)
V I A F I d : 259214364
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temetkezési hely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temetői létesítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pázmánd
G e o N a m e s I d : 3046537
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Horvát Endre sírja a Pázmándi temetőben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Főművét azonban még csak ezután volt megírandó Horvát Endre. A magyarok eredetét kutató tudós Horvát István arra biztatta őt, hogy a honalapítás történetét dolgozza föl hőskölteményben. A költő a történeti források s a mondai anyag elégtelensége miatt soká habozott az elhatározással s aggályait egy szép költői levélben, melyet Epistola Boldogréti Vig Lászlóhoz név alatt intéze buzditójához, ki is fejtette de a munkába azért belé kapott s - egyebekkel is foglalkozva bár időközben - egy évtizeden át (1820-1830) ideje s ereje javát a nagy költeménynek szén télé, mely Árpád czim alatt s tizenkét könyvben, végre el is készült s szókalauzzal 1831-ben megjelenve, 1832-ben az akadémia első nagy jutalmát nyerte el." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 25. sz. junius 22.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zirc emlékezete (1814) című versében a ciszterci rend történetét írta meg. Horvát István támogatásával honfoglalás kori eposz megírásába kezdett. Kisebb hexameteres eposzokat, történeti tárgyú elbeszélő költeményeket (Gritti Lajos, 1821 Csesznek vára, 1826 Török Bálint a feleségének, 1824), néhány ízes, eleven ritmusú bordalt és népdalt is írt. 1832-ben Árpád című eposzával a honfoglalás nagy eposzát kívánta pótolni. Komoly szerepe volt a nyelvújításban, a mérsékelt irányzat híve volt, kerülte a harcot. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pázmándfalu - Pázmándi Horvát Endre lakóháza
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pázmándi Horváth Endre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 889x1302 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet