D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_Oldal_17_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Návay Tamás
B e s o r o l á s i   c í m : Návay Tamás
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1815-1879)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 22. sz. junius 1.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : főispán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tisztségviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Návay Tamás (1815-1879)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : törvényhatóság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Návay Tamás
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Letelvén hivataloskodásának három éves cyclnsa, nem kivánt újra megválasztatni, hanem mint magán ember, a megyei közélet s jelesen az annak iránytadó ellenzéki párt központjává vált, s az maradt egészen 1848-ig. Ez év márcziusában a nemzetőrség és népfölkelés ügyében alakult bizottság intézője, később az önvédelmi harcz szerveztetvén teljes hatalmú kormánybiztos, majd a megye egyhangú kérelmére kinevezett főispán az egész forradalmi időszakban a megye élén állott s szóval, tettel, példaadással, és egész vagyonával a mozgalom vezére lett és maradt Csanádmegyében. Élére állott a fölkelésnek, megosztotta a nemzetőrökkel s majd a rendes honvédséggel a hadjárat fáradalmait és veszélyeit egész fizetését s a mellett saját vagyonából is tetemes összegeket adott a haza oltárára. Jutalma, mint abban az időben a hazafihűségnek, pörbefogatás és sanyarú börtön lett neki is. Vagyona elkoboztatott s azt csak később, kegyelem utján nyerte vissza." (Forrás:Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 22. sz. junius 1.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1838-ban erélyes intézkedéseivel nagy hasznára volt az árvíztől fenyegetett Makónak. 1839-ben mint a megye országgyűlési követe a Deák-féle szabadelvű párt híve lett és később is mindig vezére volt a megyei ellenzéknek. 1842-ben második alispánná választották és mint ilyen főleg a törvénykezés és börtönrendszer javításán fáradozott, továbbá nagy érdemeket szerzett a megyei kórház létesítése körül. 1848 márciusában a nemzetőrség és népfelkelési bizottság feje volt, majd főispán és teljhatalmú kormánybiztos. A szabadságharc után perbe fogták és vagyonát is elkobozták, melyet azonban később visszakapott. 1861-ig nem igen működött a nyilvánosságban, ekkor azonban mint Makó város országgyűlési képviselője ismét Deák pártjához szegődött. A kiegyezés után Csanád vármegye főispáni méltóságát viselte egészen haláláig.(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Návay Tamás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 928x1092 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet