D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 185_280_pix_Oldal_20_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A királyi pár egybekelése 1854. ápril 24-én
B e s o r o l á s i   c í m : Királyi pár egybekelése 1854. ápril 24-én
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 16. sz. ápril 20.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : esküvő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felvonulás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fogadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hintó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látogatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Ausztria
G e o N a m e s I d : 2782113
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bécs
G e o N a m e s I d : 2761369
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A fejedelmi ara fogadtatása Bécsben az Erzsébet-hídnál április 23-án
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Theresianumtól indult meg a menet 1 órakor. Innen a karinthiai kapuig az összes testületek és czéhek, számra 9000, állottak, három sorosan, mindegyik a maga zászlajával s a különféle iparágakat feltüntető jelvényekkel. E sorfallal szemben álltak a polytechnikum növendékei. A hid külső oldalán, a külvárosi községek képviselői, a wiedeni oldalon pedig 40 fehérbe öltözött leány koszorúkkal. A hid jobb oldalán állt Bécs város polgármestere az összes község-tanácscsal s a tiszthatósági tanácstestület. Luiza bajor herczegnő fenséges leányával hat lovas házi kocsiban, 4 órakor érkeztek a Therézianumba inkognito, hol a főudvarmestertől és palotahölgyektől fogadtatva a belső termekbe vonultak. Nem sokára a föudvarmester-nők, 12 palotahölgy, apródok és hat szolgálattevő cs. kir. kamarás elölépdelése mellett a főkapu alatt álló díszhintóhoz mentek s beültek. A folyosóban fölállított drabanttestőrök a hintó két oldala felől foglaltak állást s a kamarások s apródok, palotahölgyek kijelölt udvari hintóikba ültek." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 16. sz. ápril 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A királyi pár egybekelése 1854. ápril 24-én
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1693x1168 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m é r t é k e : 24DPI
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet