D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_184_pix_Oldal_06_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Chinából
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Chinából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az alvilági bűntetések pagodája. A kínzószerek. A jövő élet útja
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 7. sz. február 16.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keleti vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pagoda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : út
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lépcső
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kína
G e o N a m e s I d : 1814991
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : "A jövő élet utja": Szoborcsoportozat a Tien-csini chinai pagodában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ebben a pagodában van a jövő élet útját ábrázoló csoportozat is. A hívek egész serege tolul fölfelé egy sziklákkal szegett göröngyös utón, a mennyország kapuja felé irányozván lépteiket. A boldogság kapuja nyitva áll előttük egy öszszakállu aggastyán, a kapu őre várja és fogadja őket a kapuban. Elérnek a legalsó lépcsőhöz, hol sorsuknak koczkája eldűl. Az aggastyán egy keze intésével határoz felettük akiknek jobbjával int, azok bemennek a mennyországba, az éden örömeibe a kikre balkezét emeli fel, azokra vár a pokol rettenetes örvénye. Csak egy lépés előre, mert hátra felé már nem vezet ut, és a szédítő mélységbe zuhannak alá. Itt tüzet szóró rettenetes sárkányok és a képzelem szülte egyéb rémek fogadják őket. A megsemmisülés gyilkos örvényébe hullottak. A bizarrnál bizarrabb csoportozatok szemlélésében elmerült látogatót csak az ajtónálló papnak alamizsnát kéregető hangja riasztja fel álmélkodásából és győzi meg arról, hogy ez még nem valóságos pokol. A jámbor chinai sem olyan könnyenhivő, hogy mind ezt készpénz gyanánt vegye de nem is adakozó természetű, s a pagodából kilépők közül alig ad alamizsnát a tizedik, huszadik, pedig a buzgó ajtónálló minden kilépőnél nagyot üt a dobverővel a felfüggesztett tamtamra (rézdob), mi az alamizsna adásra emlékeztet." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 7. sz. február 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek Chinából : Peking
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1173x1785 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet