D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_276_pix_Oldal_18_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A héttorony (jedikule) Konstantinápolyban
B e s o r o l á s i   c í m : Héttorony (jedikule) Konstantinápolyban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-09-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 17. sz. (1878. április 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : torony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erőd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Konstantinápoly
G e o N a m e s I d : 745044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A héttorony (jedikule) Konstantinápolyban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egy elhagyatott romot, a tenger hullámai közül kiemelkedő szirtre épült tornyot mutatunk be olvasóinknak; neve Héttorony (törökül Jedikule). Konstantinápolynak egyik délnyugati partján, a Márvány-tenger partján, ott hol a szárazföldi és tengerfelöl. Védfalak egy hegyes ékben találkoznak, fekszik e romlásnak indult torony; többi társai, mert heten voltak összesen, ré­szint leomlottak, részint lebontattak, s most vasúti állomás van helyükön. E romok is sok érdekes dolgot beszélhetnének.
E torony a történetírók állítása szerint ép oly régi, mint maga Byzancz. Hajdan egyedül állott, Theodosius császár azonban még két társat építtetett hozzá, s a három tornyot kőfallal kötötte egybe. Később a három toronytól nem messze még négyet építettek s innen vette a toronycsoport elnevezését. A most még fennálló torony Vértorony nevet visel, ez 200 láb magasan emelkedik ég felé; komor falai sok vihart, sok rázkódtatást láttak e hét halomra épített világvá­ros felett végig tombolni.
A tornyok körül elterülő falakon belül egy kis térre lépünk, mely Fejpiacz (Kellé Mejdani) nevet visel. Itt hajdan a kivégzettek koponyáit rakták halomba, mint ma az ágyúgolyókat szokás. A vértoronyba csak szűk és sötét folyosón és meredek lépcsőn lehet bejutni. Ide csukták azokat, kiket gondos őrizet alatt kellett tartani vagy örökre elnémítani. A ki egyszer e nyikorgó ajtón belépett s az utána becsukódott, annak az meg nem nyilt többé. Ide csukták be az államfoglyokat, ama külhatalmak képviselőit, melyekkel a porta ellenséges lábon állott. Akkor a török birodalom a fénynek, a hatalomnak tetőpontján volt. A külhatalmak rettegve emlitették nevét, s képviselőik félelemmel állottak meg a padisah színe előtt. Itt voltak elzárva honfiaink közül is többen. A janicsárok, mig hatalmuk tetőpontján állottak, annyira vitték féktelenségüket, hogy a gyenge kezű uralkodóktól elragadták a kormány gyeplőit s a tróntól megfosztottakat a Héttoronyba csukták. Hét szultán végezte be életét e falak között s több százra menő főbb hivatalnok elől zárták el itt az élet világát. Az áldozatok fejeit aztán elrettentő például a falakra aggatták. A torony aljában egy üreg van, melyet vérkutnak (kan kujutu), s egy barlang, melyet sziklaüregnek (tascsukuru) neveznek; az utóbbiban őrizték azokat a szerencsétleneket, kikre a halálitéletet már kimondották s kiknek vére nemsokára a vérkut csatornáin folyt alá. Midőn a Vértorony szűk kőlépcsőjén felfelé haladtam, gondosan áttekintettem fáklya fényénél a barnult falakat. Föl­írást sokat, nagyon sokat találtam, különösen 1600 és 1714-ből azon velenczei foglyok neveit, kiket a porta a Héttoronyba záratott; de magyar nevet egyetlen egyet sem leltem a falakon. A torony legtöbb fülkéje lőporral levén akkor tömve, alkalmasint az fedi el a magyar vértanuk kéz­írásait is, ha tán ilyeneket hagytak a falakba vésve.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1878. április 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Jedi-kulé (Héttorony) Konstantinápolyban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A héttorony Konstantinápolyban : Fényképfelvétel után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1623x1209 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna