D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 751_838_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Leányka-kő az Aranyos partján
B e s o r o l á s i   c í m : Leányka-kő az Aranyos partján
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Jókai
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1825-1904
V I A F I d : 59084200
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 50. sz. (1877. deczember 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékoszlop
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szikla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rege
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : monda
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Torda
G e o N a m e s I d : 784991
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Leányka-kő az Aranyos partján.
Jókai Mór rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Tordáról Toroczkóra vivő útban az Aranyos folyam partján emelkedik egy természet-alkotta obeliszk mint egy óriási kapu bálványa, keskeny utszorost engedve a meredek sziklafallal szemközt. A Leányka-kő regéje fölött is sok vita volt már: a kételkedők lehetetlennek álliták, hogy oda, arra a csompóra valami emberi lény, maga erejével felmászhasson. Egy főúr nagy előkészületekkel, állványok és lábtó segélyével messzire elragyogó nemzeti szinü zászlót tüzetett fel a csompó tetejébe. A zászló bádogbul volt örök időkre szánva. A készittető, mikor fennállt az emlék, bele karczolta tollkéssel e szavakat: "ide nem jöhetett fel Ibla." Azzal elszedette a sziklaszálról az állványokat, a mik ugy vették azt körül, mint a tornyot, mikor felteszik rá a keresztet. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. deczember 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Füssy József: Torda : Leánykő utrészlet az Aranyos völgyben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 685x1126 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna