D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 655_750_pix_Oldal_17_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A háboruból
B e s o r o l á s i   c í m : Háboruból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Török csapatok Marson Szinanköitől Kaczeljevó felé
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 47. sz. (1877. november 25.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hadsereg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : háború
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pihenőidő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1877
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A háboruból: Török csapatok Marson Szinanköitől Kaczeljevó felé.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Lom melletti török haderő egy részét tűnteti fel, az időből, midőn ez Szinanköjtől Kaczeljevóba húzódott. Mind a két hely neve ismeretes ama csatákról, melyek ott augusztus és szeptember havában vívattak. A vonulás alkalmával borzasztó rósz volt az idő napokon át folyton szakadt az eső. Az utak ugy megteltek sárral, hogy a lovak nem birták vontatni az ágyukat s e miatt ki kellett őket fogni, s helyettök egész csapatok kapaszkodtak egy-egy ágyúba, ugy huzták-tolták tova nagy kínnal. A képünkön látható jelenet feltünteti a török sereg sokféle elemét, melyek arczkifejezésre, fegyverzetre, viseletre különbözők s tarka vegyületét mutatják Ázsia és Európa különféle népeinek.
Ott a magaslaton egy trombitás, nyilván szerecsen, fújja a tábori riadót, nagyobb gyorsaságra ösztönözvén a haladókat s jelezvén a távollevőknek az irányt, melyben tartsanak. A háttér közepén kút látható, mely mellett a fáradt katonák enyhítik szomjukat, mig az előtérben különféle marczona alakok állanak, tisztek, kiknek némelyikén észrevehető a nyugat-európai jelleg, harcztéri tudósítók, basibozukok, szerecsenek, mindenféle ezredekből vegyest, középen az összecsavart félholdas zászlóval. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. november 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A háboruból : Orvosok működése a szinanköji csatatéren
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1643x1091 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna