D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 655_750_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az országos protestáns új árvaház
B e s o r o l á s i   c í m : Országos protestáns új árvaház
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 46. sz. (1877. november 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Gyermekek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : protestáns
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : árvaház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermekvédelmi intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1877. november 17.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az országos protestáns uj árvaház.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kaputól jobbra esnek a leányok lakhelyei, baka pedig a fiukéi. Közvetlen a kapu mellett balrul van az árvák atyja lakása, melyből egy ajtó vezet a fiuk foglalkozó termébe. E mellett van a czólszerüen berendezett iskola. Jobbról a kapu mellett találjuk a társalgó termet, mely a látogatók részére van fentartva, asztalán gyönyörű kötésű látogatási vendégkönyvet látunk, mely Posner Károly Lajos ajándéka, s oly diszes, hogy értéke meghaladja a száz forintot.
Aztán következik az árvák anyja szobája, melyből a leányok foglalkozó termébe léphetni. E mellett is egy tágas tanterem található, az árvák anyja lakásával szemben pedig külön szobahelyiségek netalán betegségek esetére. Földszint van a csinos házmester-lakás is.
Tágas lépcső vezet fel az emeletre, melyen egymástól folyosóval elkülönítve találjuk a fiuk és leányok tágas hálótermeit, a ruhatár és a mosdó szobákat. A háló termek szoros összeköttetésben állnak a felügyelők hálószobáival. A pinczében e következő helyiségek vannak: az ebédlő, konyha, éléskamrák, fűtők, mosókonyha, két tornaterem. Az épület gázzal világittatik és vizfütésre van berendezve. A házat tágas kert veszi körül, melyet Petz Ármin műkertész rendezett szívességből.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. november 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Kochmeister Frigyes
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az országos prot. árvaház Pesten
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1634x1064 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna