D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 463_558_pix_Oldal_18_Kep_0001b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek a háboruból
B e s o r o l á s i   c í m : Képek a háboruból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Menekülő bolgárokkal telt csolnak veszedelme a Fekete-tengeren
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 35. sz. (1877. szeptember 2.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : haderő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tenger
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csónak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : matróz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bolgárok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1877. julius 17.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek a háboruból: Menekülő bolgárokkal telt csolnak veszedelme a Fekete-tengeren.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Képünk egy menekülési jelenetet mutat a Fekete-tenger nyugati partjáról. isztmuszig, hol mintegy ezer bolgár várakozott a parton. Kapitányunk Macry azonnal leoldatott két csolnakot s tizenhét fegyveres matrózzal a partnak inditá. A bolgárok közül sokan voltak fegyverrel ellátva, de nagyobbrészt nő és gyermek volt. Már megkezdették a csolnakba szállást, mikor egy csapat cserkesz megtámadta őket. A görög matrózok és bolgár fegyveresek viszonozták a tüzet, mire a cserkesz csapat eltűnt. De a bolgárok is szétfutottak. Később azonban ismét sikerült 750-et összeterelni közülök. Ez alatt kitört a vihar s a hajóra szállítással sietni kellett. Már kétszer fordultak meg a csolnakok. A harmadszori fordulónál azonban az egyik csolnokba, melyen 75 ember volt, becsapott a hullám és elmeritette. Öten még idejekorán kiugráltak belőle, úszva tevén meg 3-400 ölet hajónk felé, azokat feléjök dobott uszógyürükkel sikerült megmenteni. Hetven azonban elveszett, azokat nem lehetett megmentenünk a távolság miatt, és sok volt közöttük a beteg.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. szeptember 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek a háboruból : Az Orel-ezred támadása a Sipka-szoros és Gabrova közti török hadállások ellen jul. 17-én
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 838x542 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna