D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 463_558_pix_Oldal_03_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek a háboruból
B e s o r o l á s i   c í m : Képek a háboruból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az oroszok átkelése a Dunán Zimnicából Szisztovába, jún. 27-én
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 30. sz. (1877. július 29.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : átkelés folyón
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csónak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Európa
G e o N a m e s I d : 7729884
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Duna (folyó)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek a háborúból: Az oroszok átkelése a Dunán Zimnicából Szisztovába, jún. 27-én.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A fűzfák barátságos fedezete alatt az oroszok egy kis csónak-, tutaj- és bárka-rajon (mindössze 208 jármű állt rendelkezésökre) Dragomiroff tábornok vezénylete alatt június 26-ika estéjén csakugyan megkezdték az átkelést. Minden jármű 15-40 embert fogadhatott magába. Az első csónakok reggel felé kötöttek ki a túlsó parton Yolchine vezérőrnagy vezénylete alatt. A törökök ezáltal nem voltak meglepetve, s az áttolakodókat heves puskatüzzel fogadták a magaslatokról, mig ágyúik a csónakok és a lapos szigeten előtörő gyalogság ellen működtek nagy sikerrel. Yolchine azonban rögtön hasra fektette katonáit a homokzátonyon és a sárban, hogy szakadatlanul tüzelve várják be a többi csónakokat, melyek lassan, de folytonosan szállingóztak oda egyenként. Mikor aztán elég csónak volt együtt, Yolchine szuronyt szegeztetett katonáival s megtámadá a törököket, kik folytonosan sortüzeket adva hátrálni kezdettek. Ez időtől kezdve délután három óra tájig egyre érkeztek át az oroszokkal megrakott jármüvek, gyalogságot, kozákokat e végre tábori lövegeket is szállítva át, bár a törökök is szakadatlanul tüzeltek a dombokról nehéz ágyúikkal, s néhány csónakot sikerült is elsülyeszteniök. Ekkor egy török pánczélos hajó közeledett Szisztova felől s ha előnyomulásában kitartóbb lett volna, óriási károkat okoz vala a muszkáknak. Ámde ismeretlen okból, hihetőleg a torpedóktól való félelmében, a monitor hirtelen visszavonult s a folyón lefelé indult. Ez alatt a török ágyuk hatalmasan tüzeltek, hanem az oroszok ágyúi is megkezdvén gyilkos müködésöket, a sokkal csekélyebb számú török csapatokat lassanként visszanyomták.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. július 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek a háboruból : A bolgárok üdvözlik az orosz sereget Szisztovában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1654x973 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna