D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 271_306_pix_Oldal_17_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Adriai képek
B e s o r o l á s i   c í m : Adriai képek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gyümölcsáruló Canalezek
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Barbari
U t ó n é v : Iacopo de'
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1440?-1516?
V I A F I d : 238017651
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 23. sz. (1877. június 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Belkereskedelem
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Növénytermesztés, kertészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : piac
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vásár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyümölcs
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zöldség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : áru
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Adria vidéke
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Adriai képek: Gyümölcsáruló Canalezek.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A brennói leányok, e piacz állandó jelenségei - fénylenek - a tisztaságtól és az ékszerektől. A kissé kaczkiásan kötött tarka fejkendőtől a kivágott czipőig minden rendben van. A szoknyák csak fél lábszárig érnek s a tisztaharisnya igy látható. Az ujjak tele vannak gyűrűkkel, a nyak körül pompás arany gömbfüzér, formára és finom kivitelre nézve valódi spezialitás. Az arany fülbevaló majd gömb, majd kosárka, majd csillag, majd boglár-alaku a hajtűk, keresztek, csattok a bennszülött ötvösség valódi remekmüvei. Az ily leány nyakán hordozza vagyonát, hozományát, s ezt viseli mindig, épen úgy, mint a férfi a fegyverzetét. Valamennyi sugár, egyenes tartású alak, mely már kis korában megszokta a kosarat a fején hordozni s ebben valóságos virtuozitást kifejteni. E leányok egy mázsányi teherrel fejőkön, csevegve, könnyedén lépkednek s menés közben kötik harisnyáikat. Laknak pedig egy kis paradicsomban: oly völgyekben, a melyekből a dalmát ég hírhedt, csapkodó förgetege nem moshatta el az ősföldet, melyben azután a már délszaki jellegű növényvilág mesés bujaságot fejt ki, minek a nagyhírű canossai óriási Platán pár, az évre viritó Aloe élő bizonyítéka. E völgyekből kerül aztán az első és harmadtermésü füge mellett pompás szőlő, körtve, zöldség, tej-, vaj, túró, szóval minden, a mi konyhára kell. Az áruczikkeket szépfonásu kosarakban kirakják s a gyümölcs és zöldségfélét mérleggel mérik ki. Közbe-közbe jön-megyen a szénáruló canaleze, ki öszvér hátán szállítja zsákjait, a hegyi morlák, ki sajtot hozott. És hogy a kép teljes legyen, ott van rendesen a Borgo Ploce karavánházának s a Suttorina népe is. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. márczius 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dunaparti gyümölcs- és dinnye-piacz Budapesten
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1206x893 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna